Skip to main content
فهرست مقالات

نامه ها

نویسنده:

(2 صفحه - از 58 تا 59)

کلید واژه های ماشینی : دین، احکام، معارف، عرض، مکتبتفکیکمطالب جناب آقای استادی، استنباط، روایات، استنباط احکام، مکتب تفکیک، حکمت متعالیه

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود)علامه مجلسیهمان گونه که مشاهده می‌کنیم دراین کلمات حکیمانه امیرالمؤمنین(ع)ونیز حدیث پیشین مسایلی مانند:این،کیف و رابطۀ آن با توحید،علت ومعلول،زمان،وجود و عدم،تضاد،حرکت و سکون،بساطت و ترکیب،حدوث و قدم مطرح شده است و مگراینها همان چیزهایی نیستند کهفرزانگان حکمت و شارحان حکمتمتعالیه در تنقیح آنها سالها تلاشکرده‌اند،و آیا اگر کسی بدون پوشیدنلباس غواصی(برهان و عرفان)بخواهدبرای استخراج دژهای گرانبها از ایندریای مواج و بی‌کران وارد آن شود،موفق خواهد شد؟یا اینکه پیش ازرسیدن به نتیجه غرق خواهد شد و سراز تشبیه و امثال آن در خواهد آورد؟جناب آقای استادی جالب و بجافرموده‌اند:«راستی اگر صد نفر مانندشیخ‌انصاری،آخوند خراسانی،صاحب«عروه»و امام خمینی(ره)خطبه‌های امیرمؤمنان(ع)را مانندروایات فقه و اصول مورد تدبر و دقتقرار می‌دادند چه برکاتی داشت». اما بسیار روشن و بدیهی است کهچارچوبی که برای بررسی و دقت و تدبردر روایات فقه و اصول به کار گرفتهمی‌شود،در اینجا دیگر کاربردی ندارد؛ به عبارت روشن‌تر در استخراجمعارف از خطب امیرالمومنین(ع)ودیگر ائمه اظهار و به طور کلی از کتابو سنت نمی‌شود اصول لفظیه از اطلاقو تقیید،عام و خاص،حقیقت و مجاز واصول عملیه از برائت و استصحاب واقسام استصحاب کلی و اصل مثبت ونیز بناء عقلاب و تفاهم عرفی و امثال آن راکافی دانست و با اینها معارف ناب وتازه را کشف کرد. ثم مادارت علیهالوسطی و الابهام من قصاص شعرالراس الی الذقن و ماجرت علیهالاصبعان من الوجه مستدیرا»مرحومشیخ بهایی-رضوان الله علیه-در اینجاآن ذهن هندسی خود را به کمکگرفته و از کلمه«دارت»و«مستدیرا»این گونه استفاده کرده‌اند که باید حدعرضی صورت در وضو شبه یک دایرههندسی باشد و این تفسیری است کهفقط آن مرحوم بیان نموده و بعدها ازسوی فقهای بزرگ مانند شیخانصاری(رض)مورد نقد و بررسی قرارگرفته است."

صفحه: از 58 تا 59