Skip to main content
فهرست مقالات

فقه اسلامی، شناخت شیوه های گردآوری

(2 صفحه - از 64 تا 65)

کلید واژه های ماشینی : همایش دایرة المعارف فقه اسلامی ، اسلامی ، دایرة المعارف فقه اسلامی ، شیوه‌های گردآورینخستین همایش دایرة المعارف ، فقه شیعه ، تخصصیدایرة المعارف فقه اسلامی ، فرهنگ و تمدن اسلامی ، راههای شکوفایی وجلوه‌گری تمدن اسلامی ، بررسی راههای شکوفایی وجلوه‌گری تمدن ، رهبر انقلاب

خلاصه ماشینی:

"همچنین ایشان ضمن تأکید براهمیت رسالت اندیشمندان اسلامیبرای هدایت جوامع به سوی اسلاماصیل اظهار داشتند:«پیدایش تمدناسلامی در جهان تابع پرورش نیروهایمادی و معنوی و چالش اندیشمندانمسلمان در استخراج تلفیقی از این دوعنصر است و باید به گونه‌ای باشد کهضمن حفظ ماهیت اسلامی تمدن بهابعاد علمی و تکنیکی نیز مجهز شود. از جمله دکترعباس زریاب خویی با اشاره به عللشکوفایی تمدن اسلامی گفت:«فرهنگ»پدیده‌ای معنوی است و ازبطن و عمق تودۀ مردم برخاسته،راهزندگی و معیشت و رفتاری خاص را بهوجود می‌آورد؛مایۀ آسایش روحی ومعنوی مردم از جهت وجدان و تعلق بهباوریهای فوق طبیعی و روابط انسانها با (به تصویر صفحه مراجعه شود)دایرة المعارف فقه گفت:«متأسفانهدایرة المعارفهای گذشته به فقه پر باربشیعه توجهی نداشتند و دردایرة المعارفهایی که نگاشتۀ غربیاناسثت نیز از فقه شیعه و نظرات فقیهانآن نشانی نیست». دکتر محمود سریع القلم از ایران نیزدر سخنرانی خود با نام«قواعد تمدنسازی و آیندۀ تمدن اسلامی»گفت:«تمدن اسلامی زمانی قطعیت می‌یابدکه مسلمین علم و وحی را با هممنسجم کنند و با توجه به این دو،به(به تصویر صفحه مراجعه شود)نمونه سازی متناسب بپردازند». رضوی در پایان سخنانش بهمهمترین اشکالی که مسلامانان با آنروبه‌رو هستند اشاره کرد و گفت:«مسلمانان بیشتر به یکی از علوممی‌پردازند و نسبت به علوم دیگر غفلتمی‌ورزند من تأکید می‌کنم کهمسلمانان جهان اسلام باید گرد همآیند تا با بررسی راههای ارتباطی خودبتوانند بدون فرهنگ پذیری در غربفرهنگ اصیل خود را به آنها منتقلکنند»."

صفحه: از 64 تا 65