Skip to main content
فهرست مقالات

کتاب سال؛ روال گذشته

(2 صفحه - از 66 تا 67)

کلید واژه های ماشینی : کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، دورۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ، اسلامی ، ایران ، فرهنگ ، کتاب سال ، تألیف ، ایران‌شناسان جمهوری اسلامی ایران ، زبان فارسی ، ایران‌شناسی

خلاصه ماشینی:

"اکنون که تور مرزهای جغرافیایی وسیاسی پاره شده و از بند رستگان گامدر راه باز شناسی خویش نهاده‌اند،ایجاد محفلی که اندیشمندان واندیشوران این مناطق را گرد هم آورده،آنان را در تبادل اندیشه‌ها و انتقالتجربیات خویش یاری دهد،بهانه‌ایبرای دست اندرکاران«شورای گسترشزبان فارسی»بود تا در گذر چهار روز ازپانزدهم تا هجدهم بهمن ماهن 1372 وهمزمان با جشنهای انقلاب اسلامی«نخستین گردهمایی استادان ایرانشناس و زبان و ادبیات فارسیکشورهای مشترک المنافع و قفقاز»رابا شرکت بیش از یکصد تن از ایناستادان از ده کشور در تهران بر پادارند. دکتر علی لاریجانی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی و رئیس شورای گسترشزبان فارسی به میهمانان خوشامد گفتو افزود:«کارنامۀ ایران شناسی شورویغث و سمین بسیار دارد؛در این کارنامهگاه آثاری یافت می‌شود که به بیانیۀحزبی بیشتر شباهت دارد تا تحقیق وتفحص علمی،و گاه نمونه‌هایی ازکنکاش و تدقیق علمی می‌توان یافت». گزارشی از گردهمایی استادان ایران‌شناسو زبان و ادبیات فارسی کشورهای مشترک المنافع و قفقاز پروفسور نیکالادزه از گرجستان،پورفسور پاولیچکا از اوکراین،دکتراسماعی حاکمی و دکتر علی رواقیاستادان دانشگاه تهران و علی موسویگرمارودی شرکت داشتند،دکترحاکمی از دگرگونیهای شعر و نثرپارسی‌گفت؛خانم نیکالادزه دربارۀشعر و شعر پارسی در گرجستان سخنگفت؛پورفسور روبنچیک به بررسیتأثیر زبانها یخارجی در واژگان فارسیپرداخت،موسوی گرمارودی به زبانفارسی و رابطۀ آن با شعر امروز اشارهکرد؛پورفسور پاولیچکا در زمینۀپیوندها ون کوشش در گسترش روابطمیان ایران و اوکراین سخن گفت؛دکتررواقی زبان فارسی کنونی درتاجیکستان و بهره برداریهای سوءسیاسی از آن را متذکر شد و عسکرحکیم از اوضاع زبان و ادبیات فارسیتاجیکستان صحبت کرد. پایانبخش سخنرانیهای این روز میزگردیدر زمینۀ ایران‌شناسی بود که آقایان(به تصویر صفحه مراجعه شود) دکتر احمدتفضلی،دکتربهمنسرکاراتی،دکتر محمود بروجردی ودکتر نصرالله پور جوادی از ایران وپروفسور بوگالیوبوف از روسیه،دکترپاپازیان از ارمنستان و خانم تهمینهرستم اوا هر یک در زمینه‌ای سخنگفتند."

صفحه: از 66 تا 67