Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی نقش عوامل کشاورزی و اقتصادی در توسعه کارآفرینی روستایی (نمونه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل)

نویسنده:

نویسنده مسئول:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 364 تا 379)

چکیده:

در جهان پیچیده و متحول امروز تحولات اساسی وقوع یافته در قالب انقلاب کارآفرینی، تاثیر عمده‌ای در میزان توسعه کشورها داشته است تا آنجا که در حال حاضر توسعه کارآفرینی هسته برنامه توسعه بسیاری از کشورها می‌باشد. ایجاد کسب و کار و خود اشتغالی در روستاها یکی از موضوع‌های مهم در کشور بوده و توجه به کارآفرینی روستایی با نگرشی به مشکلات موجود در این نواحی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این راستا شناسایی زمینه‌های مساعد کارآفرینی روستایی و موثرترین عوامل تاثیرگذار بر بهبود شرایط کارآفرینی در مناطق روستایی امری ضروری می‌باشد. بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده از مدل رگرسیون خطی (ANOVA) و ضریب Beta به بررسی عوامل اقتصادی و میزان تاثیر‌گذاری آن بر کارآفرینی روستایی و شناسایی زمینه‌های مساعد کارآفرینی روستایی در محدوده روستاهای شهرستان اردبیل اقدام شد. شیوه جمع‌آوری اطلاعات در پژوهش حاضر از نوع کتابخانه‌ای و میدانی بوده است. برای تعیین تعداد نمونه آماری مورد بررسی از مدل کوکران استفاده شد و 400 نفرازسرپرستان خانوارها به عنوان نمونه انتخاب شدند، نتایج بدست آمده از پژوهش نشان می‌دهد که حدود 82.2 درصد واریانس کارآفرینی روستایی در محدوده روستا‌های اردبیل را زمینه کشاورزی تبیین می‌کنند و 8/17 درصد مربوط به معیارها یا متغیرهای دیگر (خدماتی، صنعتی و گردشگری) می‌باشد، همچنین ارزیابی نقش عوامل اقتصادی نشان می‌دهد که حدود 73.4 درصد واریانس کارآفرینی روستایی از عوامل اقتصادی تبعیت نموده و 6/26 درصد مربوط به معیارها یا متغیرهای دیگر (توانمندی‌های اجتماعی، زیرساختی و فردی) می‌باشد. نتایج ضریب Beta برای مساعدت بیشتر زمینه‌های کشاورزی و نقش عوامل اقتصادی در بهبود شرایط کارآفرینی روستایی به ترتیب 85.7 درصد و 71.1 درصد را نشان می‌دهد.

کلیدواژه ها:

عوامل اقتصادی ،کارآفرینی روستایی ،روستاهای شهرستان اردبیل ،زمینه‌های مساعد کارآفرینی ،مدل رگرسیونی خطی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.