Skip to main content
فهرست مقالات

تقدیر فرهنگ

نویسنده:

مترجم:

(4 صفحه - از 20 تا 23)

کلید واژه های ماشینی : تمدن ، فرهنگ ، تقدیر ، زندگی ، روس ، روح ، دینی ، تاریخ ، سوسیالیسم ، اروپا

خلاصه ماشینی:

"آنها معتقد بودند که روسیه راه تمدن[معاصر]رانپیموده و خود راه و جهت خویش را خواهد یافت وهنوز تنها کشوری است که مقصدش برای داشتن یکفرهنگ دینی و یک فرهنگ معنوی مقتدر مشخصاست؛مسأله‌ای که در اندیشه روس به طور جدیمطرح شده. فرهنگ در اینجا تحقق کامل حقیقت،خیر،زیبایی یا قدرت را-که ک وجود الهی شده در خوددارد-ارائه نمی‌کند؛حقیقت را واقعیت نمی‌بخشدمگر به واسطه معرفت و آثار کلام،فلسفه و علم؛خیر راواقعیت نمی‌بخشد مگر از طریق اخلاقیات و ضوابطاجتماعی،زیبایی را واقعیت نمی‌بخشد مگر به واسطهنقاشی،مجسمه‌ها،آثار معماری،موسیقی،تئاتر،نمایش و امر الهی را نیز به واسطه زندگی نهانی جان‌هادر عبادت و«سمبلیسم»مذهبی(یعنی صوری که درآنجا دین معنای اسرار الهی را شامل می‌شود). تکنیک تشکل یافته(باطرح و برنامه‌های از پیش تدبیر شده)خود را موظفمی‌داند بر چنین دنیای دروغین و اکاذیب فرهنگکاملا پیروز شدو تمدنی به طور کامل پراگماتیکآفریده و تصورات معنوی دروغین فرهنگ-که گمانمی‌رود مولود انحطاط زندگی به سبب ناتوانی تکنیکبوده-کم کم ناپدید خواهد شد. تمدن[معاصر]به طرزاجتناب ناپذیر تحت سلطه اقتصادی گری قرار داشته ودر طبیعتش تکنیکی است و[برایش]هر ایدئولوژی،هر فرهنگ معنوی چیزی نیست مگر یک سراب و غیرواقعی،و در آن خصلت احساس کاذب هر ایدئولوژی وهر معنویتی برملا شده است. با اینوصف در همین عصر در بطن تمدن است که انسانشاهد ظهور و گسترش بربریت و توحش بوده و صورعالی فرهنگ در آن محو می‌شوند؛بربریتی کهشکلهای متنوعی به خود می‌گیرد. چنین تحول وجودی همچونتقدس در حیات قدیسین بزرگ اظهار شده است،لیکنمعتقدیم که این دگرگونی نه تنها در روان فردی که درروان اجتماعی و جهانی نیز می‌تواند متحقق شود؛چیزی که می‌تواند آغاز یک عصر جدید دینی و پایانتاریخ معاصر باشد."

صفحه: از 20 تا 23