Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به کتاب های تازه

(6 صفحه - از 56 تا 61)

کلید واژه های ماشینی : کتاب ، موسسه چاپ و انتشارات ، سیاسی ، وزارت امور خارجه ، تهران ، تهران ، جمهوری اسلامی ایران ، شعر ، ایران ، فرهنگی

خلاصه ماشینی:

"مجموعه حاضر عین متن تفسیرسوره حمد حضرت امام خمینی(س)است که توسط انتشارات دانشکدهمدیریت دانشگاه تهران منتشر شده وهمان طور که از نامش بر می‌آید بهتفسیر کلی سوره حمد می‌پردازد. قسمت نخست مربوط بهکلیاتی است درباره هفت جمهوریآذربایجان،ارمنستان،ازبکستان،تاجیکستان،ترکمنستان،قرقیزستان،وقزاقستان که در تنظیم آن مشترکاتتاریخی،مذهبی،فرهنگی و اقتصادیآنها با جمهوری اسلامی ایران موردتوجه قرار دارد:و قسمت دوم کتاب بهبررسی روابط اقتصادی ایران باکشورهای یاد شده آسیای مرکزی ودورنمای آینده پرداخته است. کتاب حاضر مبانی تحلیل سیاسبین المللی را تشریح می‌کند که بهپیشنهاد دفتر مطالعان سیاسی وبین المللی وزارت امور خارجه ترجمهشده و می‌تواند برای درک بهتر مباحثمربوط به روابط بین الملل،سیاستبین المللی و سیاست خارجی،بهخوبی مورد استفاده دانشجویانرشته‌های علوم سسیاسی و روابطبین الملل و دیگر علاقه مندان اینمباحث قرار گیرد. کتاب حاضر برای دانشجویان دورهکارشناسی رشته ادبیات و زبان فارسیدر درس تاریخ زبان فارسی و دانشجویانرشته‌های زبانهای باستانی ایران وزبان شناسی همگانی تهیه و تدوینشده است. نخست اینکه گزینش عزلیاتتوسط هفده نفر نوجوان و جوان امجامپذیرفته و دیگر اینکه در کتاب از اشارهبه نکات دستوری ومسایل پیچیدهعرفانی و ادبی پرهیز شده است؛بهگونه‌ای که از مقدمه کتاب برمی‌آیدهدف این کتاب ایجاد پیوندی استبین نسل جوان و ادب کهن و لذا اینکتاب سرآغازی است از یک مجموعهچندین جلدی که مجموعه ادب جواننام گرفته و شامل برگیزده و شرح متوننظم و نثر از رودکی تا عصر حاضرمی‌باشد و برای نوجوانان و جوانان وتمام دوستداران ادب فارسی-که بهعلت دشواری متون از لذت بهره‌مندیاز آنها محروم مانده‌اند-تهیه شدهاست. کتاب حاضر در ده فصل افزون برمسایل عمومی،فرهنگی،آموزشی،اقتصادی،و نوع حکومت و سازمانهایاداری و سیاسی کشور فنلاند به روابطخارجی این کشور به ویژه با جمهوریاسلامی ایران پرداخته است."

صفحه: از 56 تا 61