Skip to main content
فهرست مقالات

الزامات به کارگیری کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان تهران

نویسنده:

(22 صفحه - از 107 تا 128)

امنیت غذایی و پایداری توسعه کشاورزی از چالش های مهم کشورهای جهان، به خصوص کشورهای در حال توسعه است. در سال های اخیر یکی از راهبردهایی که برای مقابله با این چالش ها ارائه شد، کشاورزی دقیق است. با توجه به پتانسیل های عظیمی که کشاورزی دقیق در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران برای بهبود بخش کشاورزی دارد؛ هدف این تحقیق، بررسی الزامات به کارگیری کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان تهران تعیین شد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می باشد، جامعه آماری تحقیق، ۲۰۰ نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی استان تهران می باشند که از این تعداد، ۱۰۸ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه است، روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان و صاحبنظران و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ در بازه ۸۲%- ۷۳% با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین الزام های آموزشی و به کارگیری کشاورزی دقیق رابطه مثبت و معنی داری در سطح ۹۹/۰ وجود دارد. همچنین بین الزام های اقتصادی، سیاستگذاری، فنی و مدیریتی با به کارگیری کشاورزی دقیق رابطه معنی داری در سطح ۹۵/۰ وجود دارد. نتایج حاصل از تاثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که از دیدگاه پاسخگویان، متغیرهای الزام های آموزشی، مدیریتی و اقتصادی بر به کارگیری کشاورزی دقیق تاثیرگذار بوده اند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.