Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه احساس خودکارآمدی و اضطراب کتابخانه ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان

نویسنده مسئول:

نویسنده:

(18 صفحه - از 107 تا 124)

هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه احساس خودکارآمدی و اضطراب کتابخانه ای در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان پرداخته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان میباشند که از بین آنها بر اساس جدول مورگان ٣٣٣ نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه خودکارآمدی شوارترز ( ١٩٨٢ ) و مقیاس اضطراب کتابخانه ای بوستیک (جوکار و طاهریان، ١٣٨٧) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و از آزمون های آماری تی تک متغیره و تحلیل واریانس و آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای اثبات فرضیه ها استفاده شد. یافتهها: حجم نمونه ٣33 نفر و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه خودکارآمدی برابر٧٩1% پرسشنامه اضطراب ٩٠٧% محاسبه شده است که مقدار مطلوبی می باشد. برای تحلیل استنباطی در همه جداول از آزمون در سطح α= ٠/5 استفاده شده است. وضعیت خودکارآمدی جامعه پژوهش در حد مطلوب و بالاتر از حد متوسط نشان داده شد. میزان اضطراب کتابخانهای و مولفه های آن در نمونه پژوهش کمتر از حد متوسط بود. تنها میزان اضطراب عامل مکانیکی در حد متوسط بود. بیشترین اضطراب مربوط به عامل راحتی میباشد. اضطراب کتابخانه ای به صورت معناداری در دانشجویان مرد نسبت به زن و دانشجویان کارشناسی ارشد نسبت به دکتری بالاتر بود (5%>P) در عین حال، خودکارآمدی به طور معناداری در دانشجویان دکتری نسبت به کارشناسیارشد بالاتر نشان داده شد (5%>P) ولی از نظر جنسیت تفاوت معناداری ندارد. سطح خودکارآمدی و میزان اضطراب کتابخانه ای، رابطه معنادار و منفی داشتند. نتیجه گیری: با افزایش خودکارآمدی در دانشجویان کارشناسی ارشد اضطراب کتابخانه ای کاهش مییابد. وجود اضطراب کتابخانه ای و همچنین رابطه آن با خودکارآمدی در بین دانشجویان اتخاذ راهکارهای لازم برای کاهش اضطراب و افزایش خودکارآمدی را از سوی مسئولان کتابخانه ها و کتابداران ایجاب می کند. همچنین انجام پژوهش های بیشتری در این زمینه توصیه میشود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.