Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل موثر در ترغیب دانش آموزان به نماز

نویسنده:

(18 صفحه - از 199 تا 216)

مقاله حاضر، براساس پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل موثر در ترغیب دانش آموزان به نماز» تهیه شده است. نویسنده مقاله، پیش از تحقیق مذکور، به مطالعه مبانی نظری آن و ١٢ طرح پژوهشی مرتبط با موضوع بحث شده پرداخته است، و سپس با این پیشینه، ٣ سوال و ٥ فرضیه را تنظیم و بررسی کرده است. مطالعه حاضر از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن عبارت است از: دختران دوره راهنمایی، پسران و دختران دوره متوسطه و همچنین دبیران دینی و مربیان تربیتی سه منطقه از مناطق آموزش و پرورش استان تهران. حجم نمونه معادل ٦٦٠ نفر تعیین شده است، که با روش نمونه گیری خوشه ای ـ تصادفی انتخاب و در گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه به شکل مقیاس طیف لیکرت استفاده شده است. در بخش اول پرسشنامه، گرایش دانش آموزان به «اصل نماز» و همچنین «گرایش عملی نماز» سنجیده شده و در بخش دوم پرسشنامه، میزان تاثیرگذاری «عوامل درون مدرسهای» بررسی شده است. روایی ابزار با نظر کارشناسان و اعتبار ابزار از طریق روش دو نیمه کردن نمرات زوج و فرد و سپس محاسبه ضریب پایایی تایید شده است. در تجزیه وتحلیل داده ها علاوه بر بهره گیری از شاخص های آمار توصیفی، از آزمون های آماری (آزمون همبستگی، خیدو، تفاوت بین میانگین ها و. . .) استفاده شده است. مهمترین یافته های این تحقیق عبارت اند از:ـ به رغم نگرانی هایی که در خصوص کاهش تعلق خاطر نوجوانان و جوانان به ارزش های مذهبی وجود دارد، در مجموع، نگرش دانش آموزان به «اصل نماز» مثبت و بیش از حد متوسط است. به رغم نگرش مثبت دانش آموزان به اصل نماز، گرایش عملی به نماز در میان آنان (بهویژه در دوره متوسطه و در مرکز استان) پایینتر از حد متوسط است. ـ در بخش عوامل درون مدرس های به ترتیب دبیران دینی، اردوهای زیارتی - سیاحتی، مربیان پرورشی، دوستان و همسالان، دبیران غیردینی و کتابهای دینی مدارس در تشویق و ترغیب دانش آموزان به نماز موثر است. آزمون های آماری (آزمون همبستگی، خیدو، تفاوت بین میانگین ها و. . .) استفاده شده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.