Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی برداشت بی رویه ذخایر معدنی و مسئولیت مدنی نهادهای غیر دولتی

نویسنده:

(14 صفحه - از 145 تا 158)

صدور مجوز از سوی نهادهای غیر دولتی در برداشت بی رویه ذخایر معدنی خود میتواند سرمنشا بسیاری از خسارات زیستمحیطی محسوب گردد. در خصوص مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی توسط نهادهای غیر دولتی در برداشت بی رویه ذخایر معدنی در حقوق ایران باید گفت امروزه ما با نوعی توجه شدید به محیط زیست روبه رو هستیم که بعد از سالها بیتوجهی به محیط زیست بروز کرده است والبته وجود فعالیتهای زیستمحیطی فرامنطقه ای و تصویب کنوانسیونها بی تاثیر در این تغییر نگاه نیست و همه اینها باعث گردیده امروزه به مسئولیت مدنی در حوزه محیط زیست توجه خاصی صورت گیرد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی -توصیفی به مسئولیت مدنی ناشی از برداشت بیرویه ذخایر معدنی در خسارات زیست محیطی در حقوق ایران اختصاص یافته است؛ یافته‌ها نشان میدهد، قانون مسئولیت مدنی که مبنای تقصیر را پذیرفته یک قاعده عام است که بیشتر موارد مسئولیت مدنی را دربر میگیرد، ولی در مواردی، مسئولیت نوعی یا بدون تقصیر نیز در قوانین ما پذیرفته شده که استثناء بر قاعده عام مذکور میباشد. بنابراین علاوه بر نظریة قابلیت استناد ضرر به فعل زیانبار (تقصیر)، مسئولیت بدون تقصیرهم درخصوص جبران خسارات زیست محیطی ناشی از ذخایر معدنی در حقوق ما کاربردی میباشد. ضمنا مشخص شد که ماهیت خسارتهای زیست محیطی در حقوق ایران ماهیت چند گانه دارد. واژه هایکلیدی:


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.