Skip to main content
فهرست مقالات

غرب شناسی؛ توصیف یا تحلیل

مصاحبه شونده:

مصاحبه کننده:

خلاصه ماشینی:

"در چند دهه اول‌ بسیاری از اندیشمندان سیاسی و اقتصادی و حقوقی و جامعه شناسی و روان شناسی به رشته ارتباطات و اطلاعات گرایش پیدا کردند و پژوهشهای زیادی که با تحولات علمی و تکنولوژی عصر ما بستگی داشتند صورت گرفت ولی پیوند رشته ارتباطات با علوم و رواب‌ بین المللی به نام ارتباطات بین المللی که چارچوب‌ مخصوص خود را داشته باشد یک پدیده و یک رشته‌ مستقل جدید است که توسعه آن به سه یا چهار دهه‌ گذشته تعلق دارد. کیهان فرهنگی:عملکرد رادیو، تلویزیون،مطبوعات و دیگر انتشارات‌ غرب حتی شخصیت‌ها،فلاسفه، هنرمندان و اندیشمندان در این باب‌ چگونه است؟ پروفسور مولانا:تصویرگرایی به طور کلی یکی از خاصیت‌های غرب است،یعنی غربی‌ها به ویژه از زمان‌ اختراع چاپ خاصه در گذر پنجاه سال گذشته(از زمانی که رادیو تلویزیون توسعه پیدا کرده)سعی‌ می‌کنند هر تصویری که از هر پدیدهء اقتصادی،سیاسی‌ و اجتماعی دارند نوشته شود و گفته شود به هر صورت در قالب شفاهی درآید و از آن بهره حاصل شود. کیهان فرهنگی :موضوعات ویژه‌ای‌ که می‌توانیم در مطالعه غرب و غرب‌شناسی به کار ببریم به نظر شما چه می‌توانند باشند؟ پروفسور مولانا:غرب در گذشته اروپا و آمریکا و آن‌ قسمت از دنیا بود که در پانصد سال در سیر دگرگونیهای دنیای مسیحیت و در جریان انقلاب‌ صنعتی توانسته بود الگوهای سیاسی و فلسفی و اقتصادی که در آن مادیات بر معنویات و حکومت بر دین و مذهب اولویت و برتری داشت به وجود آورده و باکنترل بر طبیعت و منابع و مردم کوشش خود را در دامنه‌دار کردن این جهان‌بینی در مقابل فرهنگهای‌ دیگر وسعت دهد."

صفحه: از 4 تا 11