Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نگرش مخاطبین نسبت به برنامه نود و سنجش میزان رضایت آ نها

نویسنده:

(10 صفحه - از 35 تا 44)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناخت مهم‌ترین عوامل موّثر در موفقیت و عدم موفقیت برنامه نود از دیدگاه مخاطبان و شناسایی نقاط ضعف برنامه در راستای تقویت و جذب مخاطبان بیشتر برنامه نود انجام شده استء اما یافته‌ها همگی حکایت از موفقیت برنامه دارد. روش انجام پژوهش پیمایشی است؛ لذا در ابتدا با استفاده از روش کتابخانه‌ای به جمع‌آوری مبانی نظری پژوهش با استفاده از کتاب‌هاء مقالات و اینترنت به جمع‌آوری اطلاعات و ادبیات نظری اقدام گردیده است. جامعه آماری پزژوهش تماشاچیان بازی دربی در سال (۱۳۹۶) لیگ شانزدهم بوده است؛ که تعداد نمونه بر طبق فرمول کوکران برایر با ۴۰۰ نفر که جهت اطمینان ۵۰۰ نمونه اجرا و تعداد ۴۴۷ نمونه تکمیل شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته است که نتیجه آلفای کرونباخ ۰/۸۸ است. همبستگی مستقیم بین نقش مجری با موفقیت برنامه نود وجود دارد. همبستگی مستقیم بین نقش کارشناسان داوری در ارزیابی مسابقه‌ها با موفقیت برنامه نود وجود دارد. همبستگی مستقیم بین پرداختن به جزئیات مسابقه‌ها و حاشیه‌های مرتبط با ان در برنامه نود با موفقیت این برنامه وجود دارد. همبستگی مستقیم بین بی‌طرفی برنامه نود در پرداختن به جزئیات مسابقه‌ها و حاشیه‌های مرتبط با آن با موفقیت این برنامه وجود دارد. همبستگی مستقیم بین تعاملی بودن برنامه نود با موفقیت این برنامه وجود دارد. آزمون فرضیه ضرائب نشان می‌دهند که ضرائب متغیرهای مستقل در سطح ۵ درصد معنی‌دار بوده و ضرائب β غیر صفر هستندء به جز مقدار ثابت که آزمون آماری نشان می‌دهد مقدار آن صفر است؛ بنابراین نمایگر صفر بودن عرض از مبدا در خط رگرسیون است» بنابراین معادله خط رگرسیون میزان موفقیت برنامه نود در بین پاسخگویان به صورت زیر است: E (بی‌طرفی) (۰/۲۹۸) - (پرداختن به جزئیات) (۰/۳۵3) + (تعاملی بودن) (۰/۴۵۱) + (نقش مجری) (۰/۶۲3) <میزان موفقیت

کلیدواژه ها:

بی‌طرفی ،تعاملی بودن ،برنامه نود ،ویژگی‌های مجری ،موفقیت برنامه ،عادل فردوسی پور و رسانه


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.