Skip to main content
فهرست مقالات

زبان و اصطلاحات عامیانه در خسرو و شیرین

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : شیرین ، شاعر ، زبان و اصطلاحات عامیانه ، ادبی ، اصطلاحات عامیانه در خسرو ، نور علی نور ، نور ، زنان ، خاک ، نظامی

خلاصه ماشینی:

"موش در سوراخ نمی‌رفت جارو به دمش بسته‌ بود: «نمی‌شد موش در سوراخ کژدم‌ به یاری جایروبی بست بر دم (ص 961) از خر بار گرفتن و بر خود نهادن:کار مضحک انجامن‌ دادن(ص 961) «ز خر برگیرم و بر خود نهم بار خران را خنده می‌آید بدین کار» پشیمانی سودی ندارد:(ص 961) «از آن آتش برآمد دودت اکنون‌ پشیمانی ندارد سودت اکنون» (ص 371) روزی رسان روزی را می‌رساند: «غم روزی مخور تا روز ماند که خود روزی رسان روزی رساند» (ص 971) مانند خر در گل فرو افتادن:واماندن،نسنجیده‌ در راهی قدم گذاشتن و دچار مصیبت شدن «ز دل کوری به کار دل فرو ماند در آن محنت چو خر در گل فرو ماند» (ص 281) و نیز: «آنجا که براق عزم رانده‌ افتاده خر مسیح در گل (سلمان ساوجی) پاهایت را به اندازهء گلیمت دراز کن «مجو بالاتر از دوران خود جای‌ مکش بیش از گلیم خویشتن پای» (ص 781) اسدی هم دارد: مجوی آنچت آرد سرانجام بیم‌ مکش پای از اندازه بیش از گلیم خر در کاهدان افتادن:دست به کاری ابلهانه زدن‌ «خری در کاهدان افتاد ناگاه‌ نگویم وای بر خر وای بر کاه» (ص 881) پشم کشیدن بر کسی:یا پشم دانستن کسی را به هیچ شمردن او(8) «چو ما را نیست پشمی در کلاهش‌ کشیدم پشم در خیل و سپاهش» (ص 302) مادر مرده را شیون میاموز: (به تصویر صفحه مراجعه شود) «مرا بگذار تا گریم بدین روز تو مادر مرده را شیون میاموز» (ص 502) در جنگ نرخ بریدن:از موقعیت پیش آمده سوء استفاده کردن «عتابش گر چه می‌زد شیشه بر سنگ‌ عقیقش نرخ می‌برید در جنگ» (ص 012) برخیزم یا می‌نشینی:در حالت عصبانیت فردی به‌ دیگری می‌گوید:«پاشم یا می‌شینی سرجات» «فراقش گر کند گستاخ بینی‌ بگو برخیزمت یا می‌نشینی» انگشت بر دیده نهادن:اطاعت و فرمانبرداری‌ کردن «زبانش کرد پاسخ را فرا مشت‌ نهاد از عاجزی بر دیده انگشت» (ص 912) در«امثال و حکم»از قول نزاری قهستانی آمده: «خرد از روی تو انگشت نهد بر دیده‌ عقل در کوی تو بر خاک نهد پیشانی شیرینی:رشوه؟؟؟وحید «به زرنز دلستان کز دین برآید بدین شیرینی از شیرین برآید» (ص 822) امروز هم متداول است هنگامی که کسی‌ نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند در مورد کاری که انجام داده‌ به طور مستقیم درخواست پول کند،به طرف مقابل‌ می‌گوید:«شیرینی ما یادتون نره»."

صفحه: از 7 تا 9