Skip to main content
فهرست مقالات

نقش هوش هیجانی در پیش بینی تعاملات اجتماعی و امنیت اجتماعی و اخلاقی در فضای شهری (مطالعه موردی: افراد بالای 18 سال شهر اردبیل)

نویسنده:

نویسنده مسئول:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 1 تا 22)

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش هیجانی در پیش بینی تعاملات اجتماعی و امنیت اجتماعی و اخلاقی در فضای شهری می‌باشد. روش تحقیق از نظر دستیابی به هدف از نوع کابردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی افراد بالای 18 سال ساکن در شهر اردبیل می‌باشد که تعداد آنها مطابق با آخرین سرشماری نفوس و مسکن 115 هزار نفر می‌باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه استفاده شد. روش نمونه‌گیری به صورت خوشهای چند مرحلهای بود. گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه‌های استاندارد هوش هیجانی بار آن و پرسشنامه تعاملات اجتماعی، پرسشنامه محقق ساخته احساس امنیت اجتماعی و اخلاقی است. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی و فرضیه‌های تحقیق با استفاده از آزمون پیرسون و رگرسیون بررسی شد. نتایج نشان داد با بالا رفتن هوش هیجانی افراد تعاملات اجتماعی آنها بالا رفته است. همچنین با بالا رفتن هوش هیجانی، امنیت اجتماعی و اخلاقی نیز ارتقا یافته است. در نهایت هوش هیجانی در پیش بینی تعاملات اجتماعی و امنیت اجتماعی و اخلاقی در فضای شهری تاثیر گذار بوده است.

کلیدواژه ها:

هوش هیجانی ،امنیت اجتماعی ،تعاملات اجتماعی ،امنیت اخلاقی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.