Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر بهزیستی ذهنی دانش آموزان

نویسنده مسئول:

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (23 صفحه - از 101 تا 123)

چکیده:

هدف پژوهش، بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر بهزیستی ذهنی دانش آموزان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل ٥٤ نفر از دانش آموزان پسر پایه ششم منطقه یک شهر تهران بود که به صورت نمونه‌گیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش (٢٧ نفر) و گروه کنترل (٢٧ نفر) جایگزین شدند. پیش از اجرای متغیر مستقل (آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی)، میزان بهزیستی ذهنی گروه‌ها با کمک پرسشنامه بهزیستی ذهنی دانش آموزان رن شاو اندازه‌گیری شد. سپس گروه آزمایش در نه جلسة آموزش مهارت‌های ثبت اندیشی شرکت نمودند و آزمودنی‌های گروه کنترل مداخلهای دریافت نکردند. پس از اتمام جلسات، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش مثبت اندیشی بر بهزیستی ذهنی دانش آموزان تاثیر مثبت دارد (٠٠١/ ٠ > P) . همچنین، آموزش مثبت اندیشی باعث افزایش 89% از تغییرات بهزیستی ذهنی دانش آموزان پایه ششم شده است.

The purpose of the study was to investigate the effect of positive thinking skills training on students’ subjective well-being. The research method was semi-experimental and pretest-posttest with control group. The sample was 54 sixth grade male students who selected from zone one of Tehran by cluster-multistage sampling. Then they were randomly assigned into experimental group (27 subjects) and control group (27 subjects). Before independent variable (thinking skills training) performed, subjective well-being of groups evaluated with Renshaw students’subjective well-being inventory. Then experimental group participated in nine sessions of positive thinking skills training and control group did not receive any intervention. After sessions, posttest performed for both groups. Data analyzed with covariance. The results showed that positive thinking training have positive effect on students’ subjective well-being (P

کلیدواژه ها:

بهزیستی ذهنی ،دانش آموزان ابتدایی ،مثبت اندیشی ،آموزش مهارت

positive thinking ،Subjective Well Being ،primary students ،Skill Training


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.