Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش میزان وفاق اجتماعی در جوامع شهری: مورد مطالعه: شهروندان ایلام

نویسنده مسئول:

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (27 صفحه - از 23 تا 49)

چکیده:

وفاق اجتماعی، پایه و اساس هر نوع برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در جامعه محسوب می‌شود، تعیین میزان و عوامل مرتبط با آن، می‌تواند به امر توسعه در آن جامعه کمک نماید. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین میزان وفاق اجتماعی و برخی از عوامل مرتبط با آن در جامعه‌ی شهری ایلام است. این پژوهش، با روش پیمایشی و داده‌های آن با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع‌آوری شده است. تعداد نمونه مورد بررسی 380 نفر از شهرنشینان در شهرستان ایلام می‌باشد. نتایج تحلیل آماری بر روی داده‌ها در دو بخش توصیفی و تبیینی ذکر شده است. یافته‌های توصیفی بیانگر آن است که میزان وفاق اجتماعی عام در بین پاسخگویان در حد متوسط می‌باشد. نتایج آزمون F نشان داد که بین مشارکت اجتماعی، قشر اجتماعی و میزان تحصیلات با وفاق اجتماعی رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار و متغیر تقدیرگرایی با وفاق اجتماعی معکوس و معنی‌دار است. همچنین کلیه‌ی متغیرهای وارد شده در معادله‌ی رگرسیون، توانستند 40/0 از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند که بیشترین سهم متعلق به مشارکت اجتماعی با 36/0 و کمترین سهم متعلق به قشر اجتماعی با 09/0 بود. می‌توان عنوان کرد، پدید آمدن نوعی از وفاق کاذب در جامعه، از موانع اصلی ایجاد وفاق اجتماعی عام بوده که باید با در پیش گرفتن راه‌کارهای مناسب، در کاهش این نوع از وفاق، حرکت کرد.

کلیدواژه ها:

انسجام اجتماعی ،وفاق ،وفاق اجتماعی عام ،جامعه ی شهری


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.