Skip to main content
فهرست مقالات

نقش هویت فرهنگی در توسعه سیاسی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : سیاسی ، فرهنگی ، توسعه ، نقش هویت فرهنگی در توسعه ، توسعهء سیاسی ، هویت فرهنگی ، هویت فرهنگی نظام سیاسی ، توسعه سیاسی ، نظام سیاسی ، جامعه

خلاصه ماشینی:

"وقتی که جامعه‌ای دچار پراکندگی فکری و عملی‌ باشد،این مسأله از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود چرا که فرهنگ هر جامعه با تمامی جلوه‌های زندگی، ارزش‌های انسانی و معرفت شناختی،و همچنین با تعاملات و تقابلات اجتماعی،در همهء زمانها و مکانها ارتباط می‌یابد و به این جهت است که هویت فرهنگی‌ جامعه می‌تواند هادی اهداف حکومتی و منادی توسعهء سیاسی تلقی شود. بدین ترتیب با توجه به استقلال کشورها، (به تصویر صفحه مراجعه شود) ارائه و جانبداری از راه حل‌های تعمیمی و کلیشه‌ای‌ ناپسند است،و باید محتوا و چارچوب فرهنگی جوامع، عوامل و موانع توسعه را شناخت و منطبق با شرایط ویژهء فرهنگی جوامع،الگو و نسخه‌ای ترتیب داد و در این حالت است که توسعه در چارچوب هویت فرهنگی‌ معنا پیدا می‌کند. الزامات فرهنگی توسعهء سیاسی 1-فرهنگ باید علمی شود؛مراد از خصلت علمی‌ بودن فرهنگ این است که آحاد یک نظام سیاسی باید به صورت یک باور فرهنگی،به علم اعتقاد پیدا کنند. از آنجا که در فرهنگ هر نظام سیاسی،یک دسته‌ عقاید و آرای ایدئولوژیکی و مذهبی خاص وجود دارند که ممکن است چنین عقایدی دچار تحریف شده باشد، بنابراین باید زوایدی را که در طول تاریخ منتسب به آنها شده،کنار گذاشت و سره را از ناسره تمیز داد تا بتوان‌ راه نیل به توسعهء سیاسی را همواره کرد. چنین هویتی در عین پویایی زمانی می‌تواند حافظ منافع خویش و عامل نیل به اهداف نظام‌ سیاسی باشد که اقتباس فرهنگی را از طریق قرنطینهء فرهنگی و نیز با توجه به سیاست گذاری فرهنگی‌ مطلوب عملی سازد."

صفحه: از 64 تا 65