Skip to main content
فهرست مقالات

شعر و زبان رمزی

نویسنده:

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : رمز ، شعر ، خیال ، اسطوره ، رمز شعری ، شعر و زبان رمزی ، ماهیت شعر اساس ماهیت کلمه ، شاعر ، حسی ، نشانه

خلاصه ماشینی:

"رمز شعری چنان که وارد پافورد ( draW droffaP )می‌گوید در یک‌ زمان دربرگیرنده دو جهت است: نخست نظام مثالی عالم که جز توسط خیال ادراک نمی‌شود و دیگر آنچه که‌ استوانه تجارب مادی ما را تشکیل‌ می‌دهد و این تعارض جهتها به صورت‌ یک قالب دوگانه و دور از هم در شعر آشکار می‌گردد که پیوسته می‌کوشد تا جهت و صورتی یگانه به خود گیرد. (7) (به تصویر صفحه مراجعه شود) وجوه تفاوت و تشابه اسطوره،رمز و صورتهای خیال را نیز نباید از نظر دور داشت؛اسطوره به سبب وجود تصاویر آن که از مرز امور دنیوی‌ ( enadnumrepuS )می‌گذرد از مرز جدا می‌شود و آن نظام فرا دنیوی ناکجا آبادی است که رمز قدرت و گستردگی‌ نورافشانی در آن را ندارد و چنان که رمز را صورتهای سرشار و برانگیزنده‌ می‌سازند و نیز اسطوره آنگاه که توسط هسته‌ای از صورتهای رمزی به هم‌ پیوسته عمق و گستردگی می‌یابد، برخوردار از این سرشاری و انگیزش‌ می‌گردد. آمیختگی متقابل‌ تنوع و استحکام در شعر رمزی ما را به‌ این مسأله رهنمون می‌سازد که رمز از جهتی«در ذات خویش امری است‌ محدود و دربرگیرندهء علامتی که عموما نوعی مطابقه است و از جهت دیگر امری است گریزان و نامحدود که چون‌ مخاطب بخواهد آن را به روشنی بیان‌ کند،رازی در آن می‌یابد که از تفسیر و تبیین عقلی فراتر است». 12- milliW kruoY lladnit , eht ytaretiL lobmys , aibmuloC ytisrevinu sserp weN kruoY 5591, ."

صفحه: از 90 تا 92