Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و دموگرافیکی مدیران ورزشی با مهارتهای شغلی آنان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 105 تا 114)

کلیدواژه ها :

ویژگیهای شخصیتی ،مهارت انسانی ،مهارت ادراکی ،ویژگیهای دموگرافیکی ،مهارت فنی

کلید واژه های ماشینی : مدیران ، ویژگیهای شخصیتی و دموگرافیکی مدیران ، مهارت ، دموگرافیکی مدیران ورزشی ، مدیران ورزشی ، رابطه ویژگیهای شخصیتی و دموگرافیکی ، ویژگی شخصیتی درون‌گرایی مدیران ، ویژگی شخصیتی برون‌گرایی مدیران ، بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی ، درون‌گرایی

هدف این پژوهش عبارت است از بررسی رابطهء بین ویژگیهای شخصیتی و دموگرافیکی مدیران ورزشی با مهارتهای شغلی آنان در سازمانهای ورزشی به منظور دادن پیشنهادهایی جهت بهسازی مهارتهای مدیریتی‌ مدیران ورزشی و توصیه‌هایی به منظور انتخاب وانتصاب شایستهء مدیران در سازمانهای مختلف ورزشی. بدن منظور از پرسشنامهء شخصیت آیزنک برای تعیین ویژگی شخصیتی(برون‌گرایی و درون‌گرایی)مدیران‌ و پرسشنامهء محقق ساخته برای مهارتهای سه‌گانهء مدیریتی(ادارکی،انسانی و فنی)استفاده شد.روایی‌ پرسشنامه با نظرخواهی از صاحبنظران و با استفاده از همسانی درونی به دست آمد و پایایی آن از طریق آلفای‌ کرونباخ به میزان 84/0 است.نمونهء آماری آن متشکل از 86 نفر از مدیران ورزشی بود که از طریق نمونه‌گیری‌ تصادفی طبقه‌ای از بین تمامی مدیران در سازمانها،هیئتها و انجمنهای ورزشی شهر اصفهان انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد ویژگی شخصیتی درون‌گرایی مدیران با مهارتهای ادراکی و فنی ارتباط معنادار دارد ( p->0/05ṣr-0/494 ).ویژگی شخصیتی برون‌گرایی مدیران نیز با مهارتهای انسانی ارتباط معنادار دارد ( p->0/05ṣr-0/386 ).متغیرهای دموگرافی مدیران مثل سن،جنسیت،سابقهء مدیریت،وضعیت‌ تأهل،و سابقهء ورزشی رابطه معناداری با مهارت انسانی ندارند.اما میزان تحصیلات و سابقهء مدیریت یا مهارتهای ادراکی( p->0/05ṣr-0/494 )و سابقهء ورزشی و رشتهء تحصیلی با مهارتهای فنی( p->0/05ṣR-0/373 ) رابطهء معنادار دارند.

خلاصه ماشینی:

"نتایج تحقیق نشان داد ویژگی شخصیتی درون‌گرایی مدیران با مهارتهای ادراکی و فنی ارتباط معنادار دارد ( p->0/05ṣr-0/494 ). در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا همبستگی و ارتباط بین مهارتهای شغلی مدیران‌ ورزشی(مهارتهای ادراکی،انسانی و فنی)با ویژگیهای دموگرافیکی(سن،سابقهء خدمت،سابقهء مدیریت،معدل دیپلم،سابقهء ورزشی،رشتهء تحصیلی،وضعیت تأهل،جنسیت)و دو ویژگی‌ شخصیتی مدیران(درون‌گرا و برون‌گرایی) ارزیابی شود. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد دو متغیر سابقهء مدیریت و میزان تحصیلات مدیران با مهارت ادارکی آنان رابطهء معنادار دارند. تجزیه و تحلیل همبستگی بین متغیرهای مستقل و مهارت ادارکی مدیران (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول 3 نشان می‌دهد بین ویژگی‌ شخصیتی برون‌گرایی مدیران با مهارتهای انسانی‌ آنان رابطهء معناداری وجود دارد( p->0/05 و r-0/437 . تجزیه و تحلیل همبستگی بین متغیرهای مستقل و مهارت انسانی مدیران (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 4 نشان می‌دهد بین ویژگی شخصیتی‌ درون‌گرایی مدیران با مهارتهای فنی آنان رابطهء معناداری وجود دارد (r-0/416p->0/05) . نتایج این تحقیق نشان داد از میان متغیرهای‌ دموگرافیکی تنها سابقهء مدیریت و میزان تحصیلات‌ با مهارت ادراکی ارتباط معنادار دارند( r-0/419 و p->0/05 ). پیشنهاد می‌شود در سازمانهای ورزشی سیستمی‌ طراحی و اجرا شود که افرادی که در فهرست‌ مدیریت قرار می‌گیرند صرفا به جنبه‌های روابط انسانی و برون‌گرایی افراد تأکید نکنند بلکه به‌ ویژگی شخصیتی درون‌گرایی که ارتباط معناداری‌ با مهارت فنی و ادراکی دارد توجه شود. نتایج تحقیق‌ نشان می‌دهد میزان تحصیلات،سابقهء ورزشی و رشتهء تحصیلی با مهارت ادراکی و فنی ارتباط معنادار دارند که باید به این موضوع در انتخاب و انتصاب مدیران ورزشی توجه کرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.