Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین هوش معنوی و منزلت اجتماعی با اهمال کاری مدیران متوسطه دوم آموزش و پرورش شهر اصفهان

نویسنده:

(12 صفحه - از 35 تا 46)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی و منزلت اجتماعی با اهمال کاری مدیران متوسطه دوم آموزش وپرورش شهر اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را مدیران متوسطه دوم آموزشوپرورش شهر اصفهان در سال ١٣٩٨ به تعداد ٢٨٠ نفر تشکیل داد، که از این تعداد با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، تعداد ١٥٠ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، سه پرسشنامه شامل پرسشنامه هوش معنوی کینگ ( ٢٠٠٨ ) با ٢٤ گویه، پرسشنامه منزلت اجتماعی گرامی ( ١٣٩١ ) با ١١ گویه و پرسشنامه اهمال کاری تاکمن ( ١٩٩١ ) با ١٦ گویه بود. روایی صوری پرسشنامه ها با استفاده از نظرات تعدادی از اعضای جامعه آماری تایید شد. ضریب پایایی هر سه پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای ٠) برآورد شد. / ٠) و اهمالکاری ( ٧٤ / ٠)، منزلت اجتماعی ( ٧١ / کرونباخ برای پرسشنامه هوش معنوی ( ٧٣به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی دو نمونه مستقل، آزمون تحلیلی واریانس یک راهه استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بین هوش معنوی و منزلتاجتماعی با اهمالکاری مدیران رابطه معنیدار و معکوس وجود دارد. همچنین بین ابعاد هوش معنوی و ابعاد منزلت اجتماعی با اهمال کاری مدیران رابطه معنیدار و معکوس وجود دارد.

کلیدواژه ها:

منزلت اجتماعی ،هوش معنوی ،اهمال کاری


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.