Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و بررسی هزینه و عملکرد کارکنان

نویسنده:

(24 صفحه - از 48 تا 71)

چکیده:

مسئولیت اجتماعی شرکتی را میتوان ترکیب عوامل محیطی و اجتماعی در فعالیتهای تجاری و تعامل آنها با سهامداران، تعریف کرد. مسئولیت اجتماعی شرکتی در سالهای اخیر توجه زیادی به خود جلب کرده است. شواهد از وجود رابطه مثبتی بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد مالی شرکتها خبر میدهند. مشارکت در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی می تواند عملکرد مالی شرکتها را افزایش دهد با این حال مطالعات کمی به تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر کارکنان به عنوان گروه مهمی از سهام داران، پرداختهاند. این مقاله درصدد است تا چالشهای موجود در ادبیات را برطرف نماید. مطالعات پیشین در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی نشان میدهند که مسئولیت اجتماعی شرکتی میتواند تعهد کارکنان به شرکت را افزایش داده است. به منظور بررسی این تحقیق، ارتباط مثبت بین مسئولیت اجتماعی شرکتی با و ارتباط مثبت/ منفی مسئولیت اجتماعی شرکتی با هزینه کارکنان را H عملکرد کارکنان را فرضیه 1 در نظر خواهیم گرفت. تحلیل رگرسیون بر اساس انحراف معیار نشان میدهد H2A,H2B فرضیه های که مسئولیت اجتماعی شرکتی ارتباط مثبتی با دو شاخص عملکرد کارکنان در سطح معنادار داشته و شرکت مستمر در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتی میتواند عملکرد افراد را بهبود بخشد. به بیان بهتر، کارکنان در شرکتهایی با مسئولیت اجتماعی، از بهرهوری زیادی برخوردار اند. لذا یافتهها از فرضیه به ارتباط مثبت و معناداری بین مسئولیت اجتماعی شرکتی ،H2A,H2B حمایت میکنند. در فرضیه H1 و هزینه کارکنان دست یافته لذا میتوان گفت شرکتهایی با مسئولیت اجتماعی به کارکنان خود دستمزدهای بسیار زیادی پرداخت می کنند. نتایج نشان میدهند شرکتهایی با مسئولیت اجتماعی به دنبال جذب کارکنانی با سطح سواد بالا و مهارتهای مطلوب هستند. در نتیجه، این شرکتها برای بالا بردن انگیزه کارکنان خود و حفظ آنها در شرکت، از سیاست افزایش حقوق بهره میبرند.

کلیدواژه ها:

عملکرد ،هزینه ،کارکنان ،مسئولیت اجتماعی شرکتی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.