Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی سرمایه اجتماعی بر مبنای سلامت معنوی و صفت‌های شخصیتی در بین زنان شاغل تامین اجتماعی استان گلستان

نویسنده:

نویسنده مسئول:

چکیده:

سرمایه اجتماعی به ارتباطات و مشارکت اعضای یک سازمان توجه دارد و می‏تواند به عنوان ابزاری برای رسیدن به سرمایه‏ های اقتصادی باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با سلامت معنوی و صفت های شخصیتی انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان زن در سازمان تامین اجتماعی استان گلستان بودند. که تعداد آنها 115 نفر بوده و تمام شماری گردید. در این تحقیق ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود که اعتبار آن توسط اساتید این حوزه و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ انجام شد. این تحقیق با ابزار پرسشنامه سلامت معنوی از طریق پرسشنامه swbs که توسط الیسون و پالوتزیان طراحی شد. پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی توسط ناهاپیت و گوشال و پرسشنامه صفت های شخصیتی که توسط کاستا و مک کری در سال 1985 تحت عنوان (NEO ) تدوین گردید. در اجرای پرسشنامه جمعا به تعداد 100 سوال طراحی گردید و پرسشنامه ها در اختیار کلیه زنان شاغل قرار گرفت و پس از پاسخ، 105 پرسشنامه بازگردانده شد. داده ها بوسیله ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و سلامت معنوی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سرمایه اجتماعی و صفت های شخصیتی رابطه معناداری وجود دارد. و سلامت معنوی و صفت های شخصیتی می توانند سرمایه اجتماعی را پیش بینی کنند.

کلیدواژه ها:

سرمایه اجتماعی ،تامین اجتماعی ،سلامت معنوی ،صفت‌های شخصیتی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.