Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و خشونت علیه زنان و تیپ‌های شخصیتی در افراد معتاد

نویسنده:

نویسنده مسئول:

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اعتیاد با افسردگی، همسر آزاری و تیپ‌های شخصیتی در افراد معتاد کنگره شصت منطقه 4 ایمان بود. این پژوهش در قالب یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی انجام یافت. روش: این پژوهش، یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که از بین تمام افراد معتاد در کنگره شصت در شهر تهران (منطقه 4) شعبه ایمان در سال 1395 با حجم جامعه 182 نفر با استفاده از جدول مورگان و به صورت تصادفی نمونه‌ای به حجم 120 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری: ابزار پژوهش عبارت است از پرسشنامه‌های افسردگی بک، نگرش به اعتیاد نظری (1380) ، همسر آزاری موسوی، اسحاقیان و آزاده (1381) و پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی میشل گوکلن. روش آماری مورد استفاده برای تحلیل داده‌ها، ماتریکس ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه بود. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین اعتیاد با افسردگی و همسر آزاری در معتادین رابطه مثبت معنادار و با تیپ شخصیتی برونگرا رابطه منفی معناداری وجود دارد ولی بین اعتیاد و تیپ شخصیتی درونگرایی ارتباطی به دست نیامد. همچنین بین همسر آزاری و افسردگی رابطه منفی و بین تیپ شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با افسردگی رابطه منفی و تیپ شخصیت برونگرا با همسر آزاری رابطه مثبت معناداری به دست آمد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، می‌توان نتیجه گرفت که، اعتیاد می‌تواند موجب افزایش میزان افسردگی افراد و همسرآزاری شود و همین طور تیپ‌های شخصیتی نیز می‌تواند بر اعتیاد، افسردگی و همسرآزاری تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه ها:

افسردگی ،اعتیاد ،تیپ‌های شخصیتی</P> ،خشونت علیه همسر


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.