Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعات پدیدارشناسی تجارب زنان سرپرست خانواده از ارتقاء فرهنگی آنان

نویسنده:

نویسنده مسئول:

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق شناسایی مؤلفه های کلیدی حاصل از تجارب زنان سرپرست خانواده تحت حمایت بنیاد فرهنگی رایحه بوده است از ارتقاء فرهنگی ایشان. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی بوده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه زنان سرپرست خانواده ای است که به مدت دو سال تحت سرپرستی بنیاد فرهنگی رایحه قرار گرفته اند، داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق با۲۰ نفر از زنان سرپرست خانواده بر اساس ترکیبی از روش های نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، گردآوری شد. به منظور پایایی نتایج از رویکرد سه گانه رائو و پری (۲۰۰۳) استفاده شد که نتایج نشان دهنده ثبات مقوله های استخراج شده بود. به منظور روایی تحقیق از رویکردهای روایی سازه لینکلن و گوبا(۲۰۰۷) روایی بیرونی، روایی توصیفی، روایی تفسیری استفاده گردید که نشان دهنده قابلیت اعتبار مقوله های تحقیق بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات روش اصلاح شده استیویک-کلایزی-کن، به کارگرفته شده بود. نتایج به دست آمده نشان داد که تجارب زنان سرپرست خانواده تحت حمایت بنیاد فرهنگی رایحه از حمایت بنیاد در سه بُعد فردی، بعُد خانودگی، بُعد اجتماعی دسته بندی شده اند و عناصر ارتقاء فرهنگی زنان سرپرست تحت حمایت بنیاد در دو دسته عناصر فرهنگی اجتماعی و فرهنگی اقتصادی قرار گرفته اند. در پایان با توجه به موارد مطرح شده پیشنهادات پژوهشی تحقیق ارائه گردید.

کلیدواژه ها:

ارتقاء فرهنگی ،زن سرپرست خانواده ،بنیاد فرهنگی رایحه


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.