Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

نویسنده:

نویسنده مسئول:

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری برابر 295 نفر می‌باشد. تعداد نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 170 نفر تعیین شد که به صورت تصادفی طبقه‌ای (بر حسب جنسیت) انتخاب شدند. ابزارجمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد شده سرمایه اجتماعی ناهاپییت و گوشال(1998) و پرسشنامه سرمایه فکری بنتیس (1998) است. روایی پرسشنامه‌ها توسط متخصصان تایید و جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی 80/ 0 و پرسشنامه سرمایه فکری 89/ 0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و همچنین بین سرمایه اجتماعی و با هر مولفه سرمایه فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای) نیز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه ها:

سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه فکری ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه‌ای


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.