Skip to main content
فهرست مقالات

نقش ادبیات داستانی ترجمه‌شده در نظامگان ادبی فارسی

نویسنده مسئول:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (21 صفحه - از 22 تا 42)

چکیده:

این مقاله نقش ترجمه به مثابة نظام را در نهضت ادبی مشروطه در پرتو نظریة نظامگان پیشنهادی او ن زهر بررسی می کند. بحث بر سر این است که آثار ترجمه شده، و به ویژه ادبیات داستانی ترجمه شده، که از رهگذر تاسیس دارالترجمه، به ویژه در عصر ناصری، شکل نظام مند به خود می گیرد، با خود الگوها، هنجارها، و اسلو بهای نگارشی تاز ه ای به همراه می آورد که تا پیش از آن در نظامگان ادبی فارسی مسبوق به سابقه نبود. این الگوهای جدید ، که عمدتا از رهگذر ترجمه شوندگی آثار تاریخی به سنت ادبی فرهنگ مقصد ورود پیدا می کنند، دو دستاورد مهم ممکن است در پی آورند. اول، برخی آثار ترجم هشدة منتخب را وارد گنجینة ادبی فرهنگ مقصد می کنند، به گونه ای که آن آثار دیگر نه ترجمه، بلکه تالیف تلقی می شوند. دیگر، ممکن است زمینه ساز خلق آثاری تالیفی همردیف آثار ترجمه شده شوند. این جستار تلاش می کند نشان بدهد چگونه ادبیات ترجمه شده، که گنجینة ثانویه محسوب می شود، کم کم از جایگاه اقماری و حاشیه ای حرکت و راه خود را به سوی جایگاه هسته ای و مرکزی نظامگان ادبی مقصد باز می کند. در شرایطی، جامعة بحران زدة عصر مشروطه، که نیاز می بیند برای پاسخ به خواسته های جدید جامعه برخی گونه های ادبی جدید را بپذیرد، با روی باز از ادبیات ترجمه شده استقبال می کند و کتابی مانند سرگذشت حاجی بابای اصفهان ی وقتی به قلم میرزاحبیب ترجمه می شود، مورد اقبال جامعه قرار م ی گیرد و طبق آنچه در نظریة نظامگان آمده است از جایگاه اقماری آثار ترجم هشده حرکت می کند و در گنجینة نظام ادبی فارسی، همتراز آثار معتبر ادبی، جایگاه والایی م ییابد.

کلیدواژه ها:

آثار معتبر ،نهضت ادبی مشروطه ،ترجمه به مثابة نظام ،گنجینة ادبی ،نظریة نظامگان


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.