Skip to main content
فهرست مقالات

دگرگونی نوین در عرصه فردوسی شناسی

نویسنده:

(4 صفحه - از 50 تا 53)

کلید واژه های ماشینی : شاهنامه ، فردوسی ، شاهان ، منصور بن نوح ، داستان ، دیباچه ، نصر بن نوح ، نصر بن‌احمد اجازهء سرایش شاهنامه ، فردوسی شاهنامه ابو علی احمد ، فرخ

خلاصه ماشینی:

"کنون سالم آمد به هفتاد و شش‌ غنوده همتی چشم میشارفش بدون رویکرد بدین که بیت از فردوسی است یا نه،معنی واژهء مورد نظر بر بنیاد نظریه شادروان دکتر احمد علی رجایی آورده می‌شود: «شاریدن به معنی فرو ریختن مایعات است و میشار به معنی می فرو ریزنده و مستی پراکنند که‌ صفتی برای زیبایی چشم می‌باشد و چشم میشار، چشمی است خوش حالت و جادونگاه که گویی از آن باده و مستی فرو می‌ریزد»(3) در پانوشت ص 338،اصالت نسخهء بایسنقری‌ را محرز دانسته‌اند که در نادرستی این سخن فقط نظریهء شادروانن دکتر خانلری آورده می‌شود چرا که‌ بی‌اعتباری این نسخه-از لحاظ متن و تصحیح‌ علمی-قولی است که جملگی برآنند:[«شاهنامهء بایسنقری‌]چنان که می‌دانیم هیچ معتبر نیست تا آنجا که به زحمت مقابله با نسخه‌های دیگر نمی‌ارزد». بر همین بیناد،اگر فردوسی پس از خواب‌ دیدن دقیقی به اندیشه فرادست آوردن و نقل‌ هزار بیت او در نتیجه سفر به بخارا می‌افتاد، جملگی را در دیباچه یا کارنامهـ«شاهنامه»و به‌ ترتیب گزارش می‌کرد و گرنه فردوسی-همان گونه که‌مؤلف محترم نیز اشاره کرده‌اند-قصد لغزگویی‌ نداشته است که یک بخش از کار خویش را در کارنامه بیاورد و بهره‌ای دیگر را در متن تا دیگران این‌ پیوند را بیابند و بازسازی کنند."

صفحه: از 50 تا 53