Skip to main content
فهرست مقالات

دیدگاه دبیران زن اصفهان در مورد میزان استقرار عوامل مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 84 - 85

نویسنده:

کلیدواژه ها :

مدیریت دانش ،دانش ضمنی ،دانش صریح

کلید واژه های ماشینی : میزان استقرار عوامل مدیریت دانش، مدیریت دانش، آموزش و پرورش شهر اصفهان، سازمان آموزش و پرورش شهر، بررسی میزان استقرار عوامل مدیریت، دبیران، کارکنان، مدیریت دانش در سازمان آموزش، مدیریت دانش در سازمان آموش، عوامل مدیریت دانش در سازمان

برآورد شد.نمونهء تحقیق 170 دبیر زن بود.روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای است.نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که در هر شش عامل‌ مرتبط با استقرار مدیریت دانش،میانگین پاسخ‌های آزمودنی‌ها کمتر از حد متوسط است. در ضمن بین بعضی از عوامل جمعیت‌شناختی آزمودنیها(مدرک تحصیلی، سابقه خدمت،رشتهء تحصیلی)و نمرهء آنان در پرسشنامهء مدیریت دانش رابطهء معناداری مشاهده شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان استقرار عوامل مدیریت دانش(سیاستها و راهبردها،رهبری،انگیزش،تحصیل دانش،آموزش و ارتباطات)در سازمان‌ آموزش و پرورش شهر اصفهان از دیدگاه دبیران زن است.در این پژوهش‌ توصیفی جامعهء آماری را کلیهء دبیران زن مقطع متوسطه در سال تحصیلی 85-84 تشکیل می‌دهند.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای است که حاوی 21 سؤال است،این پرسشنامه را پاستور(2001)تهیه کرده و پاسخگویی به آن در قالب مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت است.این پرسشنامه شش عامل اساسی‌ مدیریت دانش را مورد بررسی قرار می‌دهد،پایایی آن در تحقیق حاضر 0/97

خلاصه ماشینی:

"جدول 3-مقایسهء میانگین نمرهء بررسی میزان استقرار عوامل مدیریت دانش در سازمان‌ آموزش و پرورش شهر اصفهان از نظر دبیران باتوجه به سابقهء خدمت (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس یافته‌های جدول 3، F مشاهده شده درخصوص سیاستها و راهبردهای‌ مدیریت دانش،نظام‌های رهبری مدیریت دانش،نظام‌های اخذ و تحصیل دانش، نظام‌های آموزش،نظام‌های ارتباطی مدیریت دانش،در سطح 0/10 P> معنادار بوده‌ است. نتایج تحقیق کرمانی القریشی(4831)نشان داد که ارائهء دستور العمل‌ها و خطمشی‌های جلسات و نشست‌های کارکنان سازمانها به منظور تبادل و کسب دانش‌ یکی از مهمترین عوامل برای استقرار مدیریت دانش در صنایع است،در صورتی که‌ نتایج پوهش حاضر به کارگیری سیاستها و راهبردهای مدیریت دانش را در سازمان‌ آموزش و پرورش شهر اصفهان کمتر از سطح متوسط نشان می‌دهد. تجزیه و تحلیل یافته‌های مربوط به سؤال هفتم«آیا بین آرای دبیران با اطلاعات‌ جمعیت‌شناختی(نوع مدرک تحصیلی،سابقه خدمت،رشتهء تحصیلی)در مورد عوامل‌ ششگانه تفاوتی وجود دارد؟» مقایسهء میانگین نمرهء بررسی میزان استقرار عوامل مدیریت دانش در سازمان‌ آموزش و پرورش شهر اصفهان از نظر دبیران باتوجه به مدرک تحصیلی:یافته‌های‌ جدول 2 نشان می‌دهد که در تمامی 6 حیطهء مدیریت دانش میانگین نمرهء پاسخگویان با مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس پایین‌تر از پاسخگویان با مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم و لیسانس بوده است. مقایسهء میانگین نمرهء بررسی میزان استقرار عوامل مدیریت دانش در سازمان‌ آموزش و پرورش شهر اصفهان باتوجه به سابقهء خدمت:یافته‌های جدول 3 نشان‌ می‌دهد که‌ F مشاهده شده درخصوص سیاستها و راهبردهای مدیریت دانش،نظام‌های‌ رهبری مدیریت دانش،نظام‌های اخذ و تحصیل دانش،نظام‌های آموزش،شبکه‌های‌ ارتباطی مدیریت دانش،در سطح 0/10 P> معنادار بوده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.