Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه انگیزه درونی (IMI )

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (16 صفحه - از 29 تا 44)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه انگیزه درونی (IMI) انجام شد. بدین منظور 1000 نمونه از مردم شهر تهران با روش نمونه‌گیری خوشه‌ا‌ی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع روان‌سنجی و براساس رویکردهای کلاسیک اندازه‌گیری (CTT) و مدل‌های پاسخ سوال (IRT) انجام شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از ضرایب پایایی، تحلیل عاملی تاییدی سلسله مراتبی و مدل پاسخ رتبه‌ای (GRM) و شاخص‌های ارزیابی برازش کلی مدل تحلیل عاملی تأییدی سلسله مراتبی RMSEA، GFI، AGFI، NFI و CFI استفاده شد. برآورد پارامترهای مدل GRM مبتنی بر IRT، نشان دهنده اعتبار سازه‌ای پرسشنامه انگیزه درونی است. ضریب پایایی کل پرسشنامه انگیزه درونی با استفاده از آلفای‌کرونباخ 86/0 محاسبه شد. بنابراین براساس یافته‌های پژوهش حاضر پیشنهاد می‌شود که پرسشنامه انگیزه درونی به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش‌های روانی و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه ها:

هنجاریابی ،نظریه کلاسیک اندازه‌گیری ،پرسشنامه انگیزه درونی ،نظریه پاسخ سوال


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.