Skip to main content
فهرست مقالات

نقش گرایش‌های شخصیتی نیمه‌ بالینی تاریک در شناخت اخلاقی و هویت اخلاقی زنان و مردان: مطالعه مبتنی بر معادلات ساختاری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (15 صفحه - از 45 تا 59)

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی روابط همبستگی و ترسیم مدل تحلیل مسیر متغیرهای صفات تاریک بر هویت اخلاقی و شناخت اخلاقی بود. به این منظور، از بین جامعه آماری دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا تعداد 421 نفر بر اساس نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. سپس پرسش‌نامه صفات سه‌گانه تاریک، هویت اخلاقی و شناخت اخلاقی بین شرکت‌کنندگان پژوهش توزیع شد تا پاسخ دهند. داده‌های جمع‌آوری شده به منظور بررسی اهداف پژوهش، با استفاده از شاخص‌های توصیفی، همبستگی، تحلیل مسیر و تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رابطه مثبت معناداری بین ماکیاولیسم با شناخت اخلاقی و هویت اخلاقی (05/0P<) وجود دارد. بین صفت پیسکوپاتی با شناخت اخلاقی و هویت اخلاقی رابطه منفی معناداری به دست آمد (05/0P<). همچنین الگوی مدل‌یابی تحلیل مسیر نشان دهنده اثر مثبت صفت ماکیاولیسم بر شناخت اخلاقی و هویت اخلاقی و همچنین صفت پیسکوپاتی اثر منفی بر شناخت اخلاقی و هویت اخلاقی بود. نتایج نشان داد که بین دو گروه جنسیتی در این ابعاد تفاوت معناداری وجود ندارد. در مجموع، نتایج از این فرضیه حمایت کرد که صفات تاریک موجب گرایشات منفی اخلاقی در افراد با تمایلات پیسکوپاتیک می‌شود.

کلیدواژه ها:

تحلیل مسیر ،هویت اخلاقی ،شناخت اخلاقی ،صفات تاریک


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.