Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس فریبکاری تحصیلی در دانشجویان

نویسنده مسئول:

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (16 صفحه - از 61 تا 76)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف آزمون روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس فریبکاری تحصیلی (ACS؛ فارنسه، ترامانتانو، فیدا و پاسیلوا، 2011) در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر 200 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری (100 پسر و 100 دختر) به مقیاس فریبکاری تحصیلی و نسخة تجدید نظر شدة هدف پیشرفت (AGQ-R، الیوت و مورایاما، 2008) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی مقیاس فریبکاری تحصیلی از روش‌ آماری تحلیل عامل تاییدی و به منظور بررسی همسانی درونی مقیاس فریبکاری تحصیلی از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین، به منظور مطالعه روایی سازة مقیاس فریبکاری تحصیلی، ضریب همبستگی بین جهت‌گیری‌های هدفی با فریبکاری تحصیلی گزارش شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی بر پایة نرم‌افزار AMOS نشان داد که در نمونة دانشجویان ایرانی ساختار دوبعدی مقیاس فریبکاری تحصیلی شامل کمک‌های غیرمجاز و سرقت ادبی با داده‌ها برازش مطلوبی داشت. نتایج مربوط به همبستگی بین جهت‌گیری‌های هدفی با فریبکاری تحصیلی به طور تجربی از روایی سازة مقیاس فریبکاری تحصیلی حمایت کرد. مقادیر ضرایب همسانی درونی مقیاس فریبکاری تحصیلی برای زیرمقیاس‌های کمک‌های غیرمجاز و سرقت ادبی به ترتیب برابر با 90/0 و 85/0 به دست آمد در مجموع، نتایج مطالعة حاضر نشان داد که مقیاس فریبکاری تحصیلی برای سنجش رفتارهای فریبکارانة تحصیلی در دانشجویان ایرانی ابزاری روا و پایا است.

کلیدواژه ها:

سرقت ادبی ،تحلیل عاملی تاییدی ،مقیاس فریبکاری تحصیلی ،روان‌شناسی رفتار فریبکاری تحصیلی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.