Skip to main content
فهرست مقالات

نامه ها

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : دین ، فلسفه ، صدارت ، شرما ، نقد ، پاسخ به ایراد پاراگراف ، کتاب ، فلسفه دین ، تفکر ، تاریخ

خلاصه ماشینی:

"نوشتار این جانب‌ رساله ارتقای مقام به رایزنی بوده که‌ بنا به تشخیص مسؤولین محترم دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت‌ امور خارجه به صورت کتاب در اخیتار عموم قرار گرفته،که خود امری‌ پسندیده است؛زیرا کمترین بهرهء این‌ اقدام مطالعه دقیق کتاب توسط جناب‌ آقای عباسی و اختصاص دادن بیش از دو صفحه از ماهنامه وزین«کیهان‌ فرهنگی»به چاپ نقد ایشان از این‌ کتاب و آشنا شدن خوانندگان و مشترکین ماهنامه با محتوای این کتاب‌ است. 9-انتقاد آقای عباسی در اشره به‌ عهد نامه منعقده بین ایران و انگلیس و صدور عفو نامه و سؤال ایشان مبنی بر اینکه«اما معلوم و نیست که این عفو نامه‌ در چه مورد و یا برای چه کسانی بوده‌ است»چندان تطابقی با آگاهی‌ گسترده ایشان نسبت به تاریخ قاجار ندارد و بدیهی است که منظور انگلسی‌ها عفو نمودن آن عده از ایرانیانی بوده که قبل و بعد از خاتمه‌ محاصره هرات با سفارت انگلستان‌ همکاری نموده‌اند(پاسخ به ایراد پاراگراف اول از ستون سوم در صفحه‌ 55). 16-گر چه به نظر خود این جانب‌ ایرادات دیگری نیز به رساله که بعدها به صورت کتاب چاپ شده وارد است، ولی از نقد آقای عباسی چنین استنباط می‌شود که هیچ گونه آثار مثبتی در این‌ نوشته وجود ندشاته و منتقد محترم این‌ کتاب را تنها به عنوان کوششی نا موفق‌ جهت منسجم نمودن و معرفی مجموعه‌ صدرا عظم‌ها دانسته است،در حالی که‌ حق بود ایشان..."

صفحه: از 56 تا 57