Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر حمایت اجتماعی بر امید به زندگی در محیط کار با نقش میانجی خودکارآمدی پرستاران در زمان شیوع ویروس کرونا

نویسنده:

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر تعیین مدل معادلات ساختاری تاثیر حمایت اجتماعی بر امید به زندگی در محیط کار با نقش میانجی خودکارآمدی پرستاران در زمان شیوع ویروس کرونا بود. جامعة آماری پژوهش را پرستاران شاغل در بیمارستان های کرونایی شهرستان ارومیه(1624=N) تشکیل دادند. با استفاده از جدول مورگان نمونة آماری برابر با ... نفر برآورد شد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش جهت سنجش متغیر امید به زندگی از پرسشنامه طراحی شده توسط اشنایدر و همکاران (١٩٩١)، و برای گردآوری داده های حمایت اجتماعی از پرسشنامه زمیت و همکاران (١٩٩٩) و خودکارآمدی از پرسشنامه ریگز و همکاران (١٩٩4) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با استفاده از نظرهای اصلحی استادان روانشناسی استفاده شد و پایایی درونی هر سه پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 92/.=α، .9/.=α و .9/.=α به دست آمد. روش تحقیق توصیفی و از نوع معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی بود که به صورت میدانی اجرا شده است. به منظور تجزیه وتحلیل دادهها از شاخص های توصیفی و آزمون های از نرم افزارهای آماریSPSS79 و PLS3/2/8 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین حمایت اجتماعی با امید به زندگی رابطة مثبت و معناداری (1./.≥P، .77/.=r). وجود دارد. همچنین بین حمایت اجتماعی و خودکارآمدی رابطه مثبت و معناداری بوده است (1./.≥P، 220./.=r). و بین متغیرخودکارآمدی و امید به زندگی هم رابطه مثبت و معناداری وجود داشته است (1./.≥P، 348/.=r). نتایج نشان داد که خودکارآمدی میتواند بین حمایت اجتماعی و امید به زندگی به عنوان یک میانجی عمل نماید (1./.≥P،./621=r). با توجه به اینکه حمایت اجتماعی و خودکارآمدی نقش بسزایی در بهبود عملکرد پرستاران و افزایش امید به زندگی در پرستاران را دارد، بنابراین مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت باید به دنبال ایجاد محیطی قابل اعتماد همراه با تعاملت مفید و سودمند باشند و در پیآن بتوانند شرایط بهبود آسیب های روانی ناشی از محیط کار را در پرستاران جبران نمایند.

کلیدواژه ها:

خودکارآمدی ، حمایت اجتماعی ، امید به زندگی ، پرستار ، کرونا ویروس


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.