Skip to main content
فهرست مقالات

ارائه مدل رابطه مدیریت مالکیت فکری با تجاری‌سازی آموزش عالی

نویسنده:

نویسنده مسئول:

ISC (20 صفحه - از 57 تا 76)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل رابطه مدیریت مالکیت فکری با تجاری‌سازی آموزش عالی از طریق روش آمیخته اکتشافی انجام گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی، گروهی از اساتید دانشگاه‌های صنعتی برتر کشور در سال 1397 به تعداد 25 نفر بودند. در این بخش از روش نمونه‌گیری هدفمند با در نظر گرفتن قانون اشباع نظری استفاده شد. داده ها در بخش کیفی از طریق اجرای مصاحبه های نیمه‌ساختاریافته گردآوری شد.  برای تحلیل داده های کیفی، از تحلیل محتوا استفاده شد. در این طرح مراحل تحلیل داده های کیفی گردآوری شده، در دو مرحله کدگذاری باز  و کدگذاری محوری  انجام شد. یافته های بخش کیفی به شناسایی  شش مؤلفه زمینه‌ای؛ ساختاری؛ محتوایی؛ سیاسی و قوانین؛ فرهنگ سازمانی؛ و نگرش و انگیزش اساتید منجر شد. در بخش کمی کلیه اعضاء هیئت علمی استادیار به بالا در دانشگاه های صنعتی کشور و دست‌اندرکاران دفاتر ارتباط‌ با صنعت (مدیران و کارشناسان) به تعداد 1525 نفر تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 306 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی هر دو پرسشنامه  محقق‌ساخته مدیریت مالکیت فکری و تجاری‌‌سازی آموزش عالی به صورت محتوایی و سازه تأیید شد. پایایی پرسشنامه ها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ 92/0 برآورد و مورد تأیید قرار گرفت.  داده ها  با استفاده از نرم‌افزار Spss و Smart Pls  تجزیه وتحلیل شد. یافته های بخش کمی نشان داد مدیریت مالکیت فکری در شش مؤلفه زمینه‌ای، ساختاری، محتوایی، سیاسی و قوانین، فرهنگ سازمانی و نگرش و انگیزش اساتید بر تجاری‌سازی آموزش عالی تأثیرگذار است. علاوه براین، مدل تأثیر مدیریت مالکیت فکری بر تجاری‌سازی آموزش عالی از برازش قوی برخوردار می باشد.

کلیدواژه ها:

آموزش عالی ، تجاری‌سازی ، مدیریت مالکیت فکری


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.