Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی مدل بومی ارزیابی عملکرد پژوهش دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران

نویسنده:

نویسنده مسئول:

ISC (26 صفحه - از 161 تا 186)

چکیده:

پژوهش توصیفی- پیمایشی حاضر با هدف، طراحی مدل ارزیابی عملکرد پژوهش برای دانشگاه‌های آزاد اسلامی‌ شهر تهران به انجام رسیده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی- توسعه‌ای و از لحاظ روش آمیخته می‌باشد. در پژوهش حاضر پس از بررسی متون و پژوهش‌های پیشین و اسناد بالادستی عوامل اثرگذار بر ارزیابی عملکرد پژوهش استخراج گردید. سپس از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان کلیدی، شامل متخصصین حوزه ارزیابی عملکرد پژوهش در آموزش عالی که صاحب اثر یا عمل در خصوص ارزیابی عملکرد بوده‌اند (بخش نظری) و همچنین رؤسا، معاونین و مدیران پژوهشی فعلی و قبلی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های جامع شهر تهران (‌بخش اجــرایی)، ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های اثرگذار بر ارزیابی عملکرد پژوهش شناسایی و مدل بومی ارزیابی عملکرد پژوهش طراحی و سپس مورد اعتباربخشی قرارگرفته است. روش نمونه‌گیری در بخش مصاحبه هدفمند از نوع گلوله برفی بوده است . جامعه آماری بخش کمی شامل اعضای هیئت علمی‌دانشگاه‌های جامع آزاد اسلامی‌شهر تهران و روش نمونه‌گیری تصادفی نسبتی بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ساختاریافته و به منظور تجزیه‌ وتحلیل داده‌ها از آزمون آمار توصیفی و تحلیلی از جمله تحلیل عاملی اکتشافی وتکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. همچنین پایایی پرسشنامه 918/0 از ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده است. یافته‌ها نشان داد، مدل بومی ارزیابی عملکرد پژوهش مبتنی بر مدل سیستمی و مشتمل بر ابعاد سه گانه درون‌دادها با سه مؤلفه و 13 شاخص، بعد فرایند با پنج مؤلفه و 27 شاخص و بعد نتایج با چهارمؤلفه و14 شاخص بوده است. نتایج پژوهش نشان داد از بین ابعاد سه‌گانه، بعد فرایند از ضریب تأثیر بیشتری برخوردار بوده‌است. همچنین از بین مؤلفه‌ها، مؤلفه درآمد‌زایی و از بین شاخص‌ها، شاخص امکانات و تجهیزات کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و سایت، از ضریب تأثیر بیشتری برخوردار بوده اند؛ لذا بیش از سایر شاخص‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد.

کلیدواژه ها:

پژوهش ، ارزیابی عملکرد ، ارزیابی ، دانشگاه آزاد اسلامی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.