Skip to main content
فهرست مقالات

تجارب زیسته معلمان از منزلت اجتماعی به منظور ارائه مدلی برای آموزش و پرورش دولتی ایران

نویسنده:

نویسنده مسئول:

ISC (17 صفحه - از 143 تا 159)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تجارب زیسته معلمان از منزلت اجتماعی و ارائه مدلی مناسب در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی از رویکرد پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. از 13 نفر از معلمان نمونه با روش نمونه‌گیری هدفمند ملاک‌محور، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته اکتشافی به عمل آمد. روش تحلیل داده‌ها در بخش کیفی، پدیدارشناسی توصیفیِ کلایزی بود. یافته‌های بخش کیفی نشان داد که منزلت اجتماعی معلمان بر مبنای سه مقوله تعریفِ منزلت اجتماعی، بازدارندگیِ منزلت اجتماعی و ارتقاءبخشی منزلت اجتماعی شکل گرفته است. در بخش کمی، روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری معلمان مقاطع مختلف شاغل در آموزش‌ و پرورش دولتی ایران بوده که از این تعداد به روش نمونه گیری سهل الوصول420 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته برگرفته از بخش کیفی بود که اعتبار محتوایی آن توسط تعدادی از متخصصان تأیید گردید. پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از مقدار 7/0 برآورد گردید. داده‌ها در بخش کمی با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart Pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های بخش کیفی نشان داد که منزلت اجتماعی معلمان بر مبنای سه مقوله تعریفِ منزلت اجتماعی، بازدارندگیِ منزلت اجتماعی و ارتقاءبخشی منزلت اجتماعی شکل گرفته است. نتایج بخش کمی نیز نشان داد که الگوی ارائه شده از تجارب زیسته معلمان از برازش کافی برخوردار بوده است.

کلیدواژه ها:

قشربندی اجتماعی ، پدیدارشناسی توصیفی ، منزلت اجتماعی ، تجارب زیسته معلمان ، آموزش و پرورش دولتی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.