Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر عوامل سازمانی، فردی و گروهی بر گرایش به بطالت اجتماعی کارکنان و اعضای هیات‌علمی دانشگاه پیام نور شیراز

نویسنده:

نویسنده مسئول:

ISC (19 صفحه - از 123 تا 141)

چکیده:

هدف مقاله حاضر، تحلیل مهمترین عوامل سازمانی (رهبری اخلاق مدار)، فردی (خودکارامدی و خودپنداره) و گروهی (سازگاری تیمی) بر گرایش کارکنان به رفتار بطالت اجتماعی در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز بوده است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت داده ها، توصیفی ازنوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را 157 نفر از کارکنان و اعضای هیات‌علمی دانشگاه پیام نور شیراز تشکیل ‌دادند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه ای به میزان 112 نفر مشخص گردید. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته در طیف لیکرت 5 گزینه‌ای استفاده شد. جهت سنجش روایی پرسشنامه‌ها از روش روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد. برای سنجش پایایی و همسانی درونی پرسشنامه‌ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن 93/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار Smart PLS انجام شد. نتایج  نشان داد که سطح گروهی شامل متغیر سازگاری تیمی بیشتر از دو سطح فردی و سازمانی بر متغیر بطالت اجتماعی به میزان 676/0- (مستقیم و معکوس) موثر است. در سطح سازمانی، سازه‌ی رهبری اخلاق‌مدار به میزان 559/0- و در سطح فردی، خودکارآمدی شغلی به میزان 479/0- بیش از خود پنداره‌ی شغلی به میزان 389/0- بر سازه‌ی بطالت اجتماعی اثرگذار بوده است

کلیدواژه ها:

عوامل فردی ، عوامل سازمانی ، عوامل گروهی ، بطالت اجتماعی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.