Skip to main content
فهرست مقالات

بازاریابی سازمانی و استراتژی‌های ترفیع (مطالعه موردی: صنعت سیم و کابل در ایران)

نویسنده مسئول:

نویسنده:

(12 صفحه - از 1 تا 12)

چکیده:

هدف از این تحقیق ارزیابی بازاریابی سازمانی و استراتژیهای ترفیع در صنعت سیم و کابل ایران به روش دلفی میباشد. برای این منظور با تعداد ۱۰ نفر از خبرگان بازرگانی در این صنعت متشکل از ۸ نفر؛ مالک، مدیرعامل، هییت مدیره، معاون مدیرعامل، مدیر بازاریابی و فروش تولیدکنندگان سیم و کابل در استان زنجان و۲ نفر از اساتید دانشگاه؛ جلسات متعدد برگزار شد. در مرحله اول روش دلفی نظرات کارشناسی آنها درزمینه موضوع تحقیق به صورت کلی جمع آوری شد. پس از تجزیه و تحلیل مباحث جلسه اول، تمهای بهدستآمده با کتب و مقالات و نظریه های بازاریابی مقایسه گردید و درنهایت پرسشنامه ای تهیه گردید. در مرحله دوم روش دلفی با استفاده از پرسشنامه تهیهشده، مجددا نظرات خبرگان جمعآوری شد، از آزمونهای آماری، رتبه بندی سلسله مراتب فازی، تحلیل ساختاری با دیدگاه آینده پژوهی و تحلیل عاملی و تحلیل مسیر مدل معادالت ساختاری برای تحلیل دادهها استفاده شد. نتایج یافته های این تحقیق نشان داد که در صنعت سیم و کابل ایران؛ در بازاریابی سازمانی، استراتژی توسعه بازار و تنوع محصول بالاترین اولویت را دارد و استراتژیهای ترفیع؛ فروش شخصی، تبلیغات چندرسانه ای و بازاریابی مستقیم بر بازاریابی سازمانی تاثیر معنیداری دارند. با عنایت به یافته های این تحقیق، پیشنهاد می گردد مدیران صنعت سیم و کابل به فراخور شرایط، استراتژی بازاریابی سازمانی مناسب را طراحی و تدوین نموده و بر اساس آن، استراتژی ترفیع متناسب با آن را بکار گیرند.

کلیدواژه ها:

روش دلفی ، بازاریابی سازمانی ، استراتژیهای ترفیع ، صنعت سیم و کابل


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.