Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین اخلاق حرفه‌ای با تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر اصفهان

نویسنده:

(8 صفحه - از 13 تا 20)

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای با تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر اصفهان بود. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی که جامعه آماری این پژوهش کتابداران کتابخانه های عمومی شهر اصفهان و شامل۲۶۰ نفر بود. که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول نمونه گیری محدود کوکران تعداد۱۵۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه بصورت تصادفی بین آنها پخش گردیده است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین اخلاق حرفه ای و تمامی مولفه های آن با تعهد سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد(۰.۰۵ >p)همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای التزام، مهرورزی، ارتقای منزلت اجتماعی کتابداران و رشد و ارتقای دانش با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مشخص شد که مولفه ارتقای منزلت اجتماعی کتابداران بیشترین میزان ضریب همبستگی را با تعهد سازمانی دارد. در نتیجه این پژوهش میتوان گفت در هر سازمان هرچه میزان تعهد اعضاء بیشتر باشد کدهای اخلاقی بیشتر رعایت شده و سازمان افق دید روشن تری را در رسیدن به اهداف خود پیشرو خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

کتابداران ، تعهد سازمانی ، کتابخانه های عمومی ، اخلاق حرفهای


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.