Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی کارکنان شهرداری شهر تنکابن

نویسنده مسئول:

نویسنده:

(10 صفحه - از 141 تا 150)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی کارکنان شهرداری شهر تنکابن اجرا گردید. این پژوهش از نوع کاربردی است که با طرح پژوهشی همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری شهر تنکابن که در این سازمان در سال ۱۳۹۸ مشغول به کار بوده اند. که تعداد آنان ۳۰۰ نفرگزارش شده بود نمونه تحقیق به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۱۷۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های مهارتهای ارتباطی و اضطراب اجتماعی پاسخ دادند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از : مقیاس مهارتهای ارتباطی ماتسون(۱۹۹۰)، مقیاس اضطراب اجتماعی جرابک(۱۹۹۶). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار spss انجام گردید. نتایج یافته ها نشان داد که بین مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین پس از بررسی، مشخص شد که مهارتهای ارتباطی توان پیش بینی اضطراب اجتماعی را دارد.

کلیدواژه ها:

اضطراب اجتماعی ، مهارت های ارتباطی ، کارکنان شهرداری


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.