Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر روغن به‌لیمو بر اختلالات خواب سالمندان؛ مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور

نویسنده:

نویسنده مسئول:

(11 صفحه - از 57 تا 67)

چکیده:

اهداف: جمعیت سالمندان در دنیا و ایران روز به روز در حال افزایش است و با افزایش سن و کاهش کارایی برخی از ارگان‌های بدن، شیوع بعضی مشکلات در دوران سالمندی ازجمله مشکلات مربوط به خواب افزایش می‌یابد. اختلالات مربوط به خواب باعث ایجاد تغییرات عصب‌شناختی، اتونومیک و زیست‌شناختی می‌شود؛ بنابراین با توجه به مشکلاتی که برای سالمندان و خانواده‌های آنان ایجاد می‌کند، باید به آن توجه کرد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر روغن به‌لیمو بر اختلالات خواب سالمندان انجام شده است. مواد و روش ها: پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی دو سوکور (stratified design) با کد ثبت IRCT۲۰۱۶۰۶۱۵۲۸۴۸۵N۱ و کد اخلاق IR.USWR.REC.۱۳۹۵.۵۰ در کمیته اخلاق دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به تصویب رسیده است. در ابتدای مطالعه به صورت متوالی، ۹۳ نفر شامل ۴۵ مرد و ۴۸ زن وارد مداخله شدند که ۲۲ نفر از مردان در گروه مداخله، ۲۳ نفر در گروه کنترل، ۲۴ نفر از زنان در گروه مداخله و ۲۴ نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. از بین این افراد، ۸۵ نفر تا مرحله سوم مداخله شرکت داشتند که شامل ۴۳ زن (۵۱ درصد) و ۴۲ مرد (۴۹ درصد) بودند که ۴۱.۱۷ درصد در گروه سنی ۶۰ تا ۷۴ سال و ۵۸.۸۲ درصد در گروه سنی بالاتر از ۷۵ سال قرار داشتند. میانگین سن سالمندان مورد مطالعه ۷۸.۱۹±۷۵.۹ سال بود، طوری که پایین‌ترین سن برابر با ۶۱ سال و بالاترین سن برابر با ۹۴ سال گزارش شد. موارد ریزش مربوط به بستری در بیمارستان، مرخصی رفتن و فوت بود. این تعداد پس از بررسی لازم شامل نمره کسب‌شده بیشتر از ۵ از پرسش‌نامه پیتزبرگ، ویزیت روان‌پزشک و خوداظهاری اختلال خواب و نیز با توجه به بررسی پرونده پزشکی، داروهای مصرفی و معیارهای ورود و سپس با توجه به جداول رندومیزاسیون، وارد مطالعه شده و به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. روایی و پایایی پرسش‌نامه پیتزبرگ در مطالعات مختلف بررسی شده است. گروه مداخله روغن به‌لیمو و گروه کنترل روغن بی‌اثر را به مدت ۴ هفته به صورت چکاندن روزی دو بار صبح و شب هر بار یک قطره در هر بینی دریافت کردند. عارضه جانبی خاصی گزارش نشد و فقط در ۳ مورد سردرد خفیف گزارش شد که مربوط به سابقه سینوزیت بود که بدین‌ترتیب مداخله به صورت تامپون اجرا شد یا از مطالعه خارج ‌شدند. در ابتدای مطالعه پرسش‌نامه‌های دموگرافیک و شاخص بررسی کیفیت خواب پیتزبرگ و سپس ۲ و ۴ هفته بعد از شروع مداخله، پرسش‌نامه پیتزبرگ مجدداً به روش مصاحبه از ایشان پرسیده شد و اطلاعات با ۲۳ SPSS تحلیل شد. آزمون‌های مورد استفاده شامل تحلیل واریانس یکراهه، آزمون‌های تعقیبی، تی نمونه‌های مستقل و تی تک‌نمونه‌ای بود. یافته ها: بر اساس نتایج مطالعه، روغن به‌لیمو باعث بهبود اختلالات خواب سالمندان گروه مداخله PوEffectو(۰.۱۵۵ = size) شده است. اختلالات خواب گروه مداخله در هفته دوم و هفته چهارم پس از شروع مداخله نسبت به گروه کنترل بهبود یافته است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش حاضر، روغن به‌لیمو باعث بهبود اختلالات خواب سالمندان می‌شود و با توجه به کم‌عارضه و ارزان بودن گیاهان دارویی و تأثیر آرام‌بخشی گیاه به‌لیمو می‌توان از آن برای بهبود اختلالات خواب سالمندان استفاده کرد.

Objectives: The elderly population is increasing globally and as the age increases and the functions of some organs decrease, some problems in elderly age, including sleep problems increase. Sleep disturbances cause neurological, autonomic, and biological changes. Therefore, attention should be paid to the problems that eliciting for the elderly and their families subsequently. The aim of this study was to evaluate the effect of oil on lemon on sleep disorders in the elderly. Methods & Materials: The study is a stratified design with IRCT2016061528485N1 registration Code and IR.USWR.REC.1395.50 Code of Ethics approved by the Ethics Committee of the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. A total of 93 subjects (45 men and 48 women) were enrolled in the intervention, 22 men in the intervention group, 23 in the control group, 24 in the intervention group and 24 in the control group. Of these, 85 participated in the third stage of the intervention, 43 women (51%) and 42 men (49%), 41.17% in the age group of 74-60 years and 58.82% in the age group above 75 years. The Mean±SD age of the elderly was 75.88 ± 9.19 years, with the lowest age of 61 years and the highest age of 94 years. Outbreaks were hospitalized, departures and deaths. After completing an examination, a score of more than 5 Pittsburgh questionnaires, a visit by a psychiatrist and a self-reported sleep disorder, and considering the medical records, consumables , and entry criteria they were studied according to the randomization tables and divided into intervention and control groups. Validity and reliability of Pittsburgh questionnaire have been studied in various research. The intervention group received oil from the lemon and the inactive oil control group for four weeks, once daily, twice daily in the morning and night, with a drop per nose. No specific side effects were reported. In 3 cases, mild headache was reported, which was associated with a history of sinusitis, and the intervention was either performed or excluded from the tampon. Results: At the beginning of the study, demographic questionnaires, Pittsburgh Sleep Quality Index, and then Pittsburgh Questionnaire 2 and 4 weeks after the beginning of the intervention, were again asked by interview method and the data were analyzed by SPSS v. 23. The tests were one-way variance analysis, follow-up tests, independent samples T and single-sample t-test. Conclusion: Based on the results of the study, the oil to lemon has been shown to improve the sleep disorders of the elderly in the intervention group (P 000.03) and Effect size = 0.155). Sleep disturbances The intervention group improved in the second week and the fourth week after the onset of intervention compared to the control group

کلیدواژه ها:

روغن به‌لیمو ، پرسش‌نامه پیتزبرگ ، اختلالات خواب ، سالمند

Elderly ، Sleep disturbances ، Lippia Citriodora oil ، Pittsburgh Questionnaire


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.