Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد نظریه‌های یادگیری در آموزش شیمی

نویسنده مسئول:

نویسنده:

(19 صفحه - از 5 تا 23)

چکیده:

نظریّه‌ های یادگیری مناسب‌ترین راهبردها، ابزارها و روش‌ها را برای موقعیّت‌های متفاوت یادگیری تعیین می‌کنند. توجّه و استفاده از هر یک از آن‌ها به مدرس و نگرش‌های وی، شرایط یادگیری، خصوصیات فراگیران و اهداف آموزشی بستگی دارد. در این مقاله با هدف مرور این نظریات با آوردن نمونه ‌هایی از آثار پژوهشی به کاربردهای آموزشی آن‌ها در آموزش شیمی پرداخته شده است. روش مورد مطالعه، جستجو در پایگاه‌های اطّلاعاتی فارسی و بررسی مقالات، کتب و پایان‌نامه‌ های مرتبط با آموزش شیمی در بکارگیری از این نظریات در بازه زمانی در نظر گرفته شده از سال 1387 تاکنون بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد که هر یک از این نظریات بر نوع خاصی از یادگیری تاکید دارند و از کاربردهای مهم این نظریات در آموزش شیمی می‌توان به آموزش مفاهیم و مهارت‌های فرایندی با استفاده از بازی‌ها و شبیه‌ سازهای رایانه‌ ای (رویکرد رفتارگرایی)، استفاده از پیش‌ سازمان‌ دهنده و نقشه مفهومی (رویکرد شناخت‌گرایی)، بهره‌ گیری از یادگیری اجتماعی (رویکرد فراشناخت‌ گرایی) و استفاده از روش‌های یادگیری فراگیر محور، آموزش مبتنی بر حل مسئله و یادگیری موقعیّتی (رویکرد ساختن‌گرایی) اشاره کرد. مدرسان شیمی با آشنایی با مجموعه این نظریات می‌توانند بر حسب موقعیّت و محتوای آموزش از رویکرد یا رویکردهای مناسب و به دنبال آن از راهبردی مشخص در آموزش شیمی استفاده کنند.

Learning theories determine the most appropriate strategies, tools, and methods for different learning situations. The attention and use of each depends on the teacher and his or her attitudes, learning conditions, learner characteristics, and educational goals. In this article, while reviewing these theories, by bringing examples of research works, their educational applications in chemistry education are discussed. The period of time considered from 2008 until now has been used by applying these theories searching in Persian databases and reviewing articles, books and dissertations related to chemistry education. The results of this study showed that each of these theories emphasizes a specific type of learning and one of the important applications of these theories in chemistry education is to teach concepts and process skills using games and computer simulators (behaviorism approach), use of pre-organizer and concept map (cognitive approach), use of social learning (metacognitive approach) and use of inclusive learning methods, problem-based education and pointed to situational learning (constructivist approach). It is recommended that chemistry instructors be fully acquainted with this set of theories and use a specific approach based on the situation and content of the training, followed by appropriate strategies. In general, behavioralism is suitable for teaching goals in the field of psychomotor and cognitiveism and metacognition and constructivism is suitable for teaching goals in the field of cognitive and metacognitive.

کلیدواژه ها:

مرور متون ، نظریه های یادگیری ، آموزش شیمی ، کاربرد آموزشی

text review ، Theories of learning ، Teaching chemistry ، Educational application


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.