Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه عزت نفس و انسجام درونی با بحران هویت دانشجویان

نویسنده:

نویسنده مسئول:

(24 صفحه - از 26 تا 49)

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و انسجام درونی با بحران هویت دانشجویان بود. طرح این تحقیق از لحاظ شیوه اجرا جزء تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشکده حکمت رضوی بودند. نمونه آماری این پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند و از نوع داوطلبانه تعداد 60 نفر از دانشجویان روانشناسی دانشکده حکمت رضوی انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت، پرسشنامه انسجام درونی و پرسشنامه بحران هویت استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده به وسیله نرم‌افزار آماری spss صورت گرفت و نتایج آماری، نتیجه فرضیه ها را مشخص کرد. با توجه به تحلیل نتایج آماری رابطه ای بین عزت نفس و بحران هویت وجود ندارد، اما ارتباط معنی داری بین ارتباط انسجام درونی با بحران هویت مشاهده شد.

کلیدواژه ها:

دانشجویان ، بحران هویت ، عزت نفس ، انسجام درونی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.