Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه ابتکار و نوآوری شغلی با خلاقیت و انگیزش پیشرفت

نویسنده:

(9 صفحه - از 132 تا 140)

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ابتکار و نوآوری شغلی با خلاقیت و انگیزش پیشرفت بود که با روش پژوهش کمی و از نوع همبستگی انجام شد. جامعه پژوهش دانشجویان کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی یادگارامام خمینی(ره) شهرری20 تا 47 در سال تحصیلی99-98 روی 21 نفر(19زن و 2مرد) به صورت دردسترس انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه های ابتکار و نوآوری شغلی، آزمون خلاقیت تورنس و مقیاس انگیزش پیشرفت هرمنس استفاده بود. از روش آماری تحلیل واریانس برای فرضیه اصلی و همبستگی پیرسون برای فرضیه های فرعی استفاده شد. در تحلیل واریانس نمره sig. عدد 000/0 بود که از 05/0 کوچکتر بود، لذا به احتمال 95% رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

خلاقیت ، انگیزش پیشرفت ، ابتکار و نوآوری شغلی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.