Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه شادکامی، رضایت از مدرسه با سلامت روانی دانش آموزان دختر مدارس دولتی شهرستان جلفا

نویسنده مسئول:

نویسنده:

(12 صفحه - از 151 تا 162)

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه شادکامی، رضایت از مدرسه با سلامت روانی دانش آموزان دختر مدارس دولتی شهرستان جلفا طراحی و اجرا شده است. این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری آن 800 نفر شامل تمامی دانش آموزان دوره‌ی متوسطه دوم شهرستان جلفا در سال تحصیلی 97-96 می‌باشد که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه 260 نفر برآورد گردید و به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. آزمودنی‌ها نیز با استفاده از پرسشنامه‌های شادکامی آکسفورد (OHI)، رضایت از مدرسه (SWLS) و بهزیستی روان شناختی (PWBS) مورد بررسی قرار گرفتند. ضرایب پایایی این پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0، 90/0، 86/0 و 76/0 بوده است. داده‌های گرداوری شده در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی) همبستگی از نوع پیرسون و رگرسیون چند گانه با روش گام به گام( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه با روش گام به گام نشان داد که متغیر‌های پیش بین 37/0 R2= از واریانس متغیر ملاک را تبیین و پیش بینی می‌کنند (شادکامی 33٪ و رضایت از مدرسه 4٪).

کلیدواژه ها:

شادکامی ، سلامت روانی ، رضایت از مدرسه


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.