Skip to main content
فهرست مقالات

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط در ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ و اراﯾﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ

نویسنده:

چکیده:

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی زﻣﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ، ﮐﺎﻧﻮرﺗﺮ(ﻣﺒﺪل)ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺪرت دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﺳﺮﯾﻊ و ﮔﺴﺘﺮده ای ﺷﺪه اﻧﺪ. واﺣﺪﻫﺎی DG اﯾﻨﻮرﺗﺮی(ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮا )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ DG ﺳﻨﮑﺮون ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری روی ﻣﯿﺰان ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ دارﻧﺪ. ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن و وﻟﺘﺎژ، ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب روی اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد -IEEE 519 ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﺗﻮوﻟﺘﺎﺋﯿﮏ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪود داﻣﻨﻪ ﻫﺎی وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮری از ﻫﺎدی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ در زﻣﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻔﻮذ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﻣﺪل ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار DIgSILENT ﻫﺴﺘﯿﻢ. در ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮان و اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﺗﺼﺎل اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺮدن THD(ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺸﯽ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ) در ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 33 ﺑﺎس ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺤﯿﻂ DIgSILENT ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد در زﻣﺎن اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه PV ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﻊ آراﯾﺶ اﺗﺼﺎل و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل اﺳﺖ. ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﯾﮏ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ 33 ﺑﺎس ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ THD در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ، ﻫﺮ ﭼﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎس PCC ﺑﻪ اﺑﺘﺪای ﭘﺴﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ روی ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﺗﺰرﯾﻘﯽ PV ﮐﻤﺘﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ THD ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رسد.

کلیدواژه ها:

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻔﻮذ ، THD ، ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ DIgSILENT


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.