Skip to main content
فهرست مقالات

پژوهش: مطالعه تجربی کارکردهای خانواده هسته ای و تغییرات آن ها در طول چرخه زندگی در کرمان

نویسنده:

(10 صفحه - از 46 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : خانواده ، چرخۀ زندگی خانواده ، کارکردهای خانواده ، اجتماعی ، نظام ، مطالعه تجربی کارکردهای خانواده ، تکوینی ، مراحل چرخۀ زندگی خانواده تعریف ، تغییر ، کار

خلاصه ماشینی:

"سؤال بنیادی این تحقیق آن استکه:«عناصر ساختی خانواده،خصوصا نقش‌های خانوادگی وکارکردهای خانواده،در طول چرخۀزندگی خانواده چگونه و تا چه اندازهو تحت تأثیر چه عواملی تغییرمی‌یابند؟» این مطالعه که بر توصیف ومقایسۀ مراحل متفاوت چرخۀزندگی تأکید دارد،واجد اینمطالعات خانوادۀ ایرانی،به(به تصویر صفحه مراجعه شود)صورت تجربی به مفهوم چرخۀزندگی خانواده توجه جدی نشدهو معمول آن بوده است که کم‌تر بهوجه پویا و تغییر پذیرندۀ خانواده درطول چرخه زندگی‌اش توجه کنند. سؤال اساسی این مقاله آن است که در طولچرخۀ زندگی خانواده،کارکردهای خانوادهکدامند؟چه تغییری می‌کنند و اولویت واهمیت آنان به تفکیک هریک از مراحلچگونه است؟ تاکنون دسته‌بندی‌های متعددی ازکارکردهای خانواده ارائه شده است،اما اینکارکردها کم‌تر به صورت تجربی و با در نظرگرفتن یک مبنای نظری خاص،آزمونشده‌اند. تفاوت بین دگرگونی‌ها و انحرافاتدر تمام سطوح تحلیلی این است کهدگرگونی‌ها با در نظر گرفتن شاخص‌هایتمایلات مرکزی(حد و میانه)،تصادفیهستند،درحالی‌که انحرافات غیر تصادفیو نظامدارند» etihw & nileK 1995:130 بحران‌های هنجار: «اولین دووال(1977)ایدۀ بحران‌های نرمال را به عنوانانتقالات هنجارمند بین مراحل چرخۀ زندگیخانواده تعریف کرده است» laehc، 1991:17 وضعیت‌ها،هنجارها و نقش‌ها: «نمی‌توان فراموش کرد که خانواده‌ها باساختار خویشاوندی محاط شده‌اند. به این معنی کهکارکردهای تولید،به کارگیری و درکاعضای خانواده،و نیز تخصیص منابع ونگهداشت جسمانی با تکلیف تطبیق،کارکرد حفظ نظم با تکلیف دستیابی بههدف،کارکردهای تقسیم کار،اجتماعیکردن و جای‌گیر کردن اعضا در جامعۀبزرگ‌تر با تکلیف یکپارچگی و کارکرد،نگهداشت انگیزش و اخلاق با تکلیفسکون یا نگهداشت الگو مربوط هستند. بر این اساس می‌توان بهطور نظری در هریک از بخش‌های جامعه باتوجه به نوع امور(اقتصادی،اجتماعی،سیاسی،فرهنگی)تفکیک جنسیتی(مردانه-زنانه)و ظرف زمانی(چرخۀ زندگی خانواده)،گونه‌های متنوع کارکردهای خانوادگی راتشخیص داد،هریک را تعریف کرد و تفاوتآن را با مراحل پیشین مشخص ساخت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.