Skip to main content
فهرست مقالات

مشکل زبان فارسی

نویسنده:

(3 صفحه - از 29 تا 31)

کلید واژه های ماشینی : فارسی ، زبان ، زبان فارسی ، مشکل زبان فارسی ، ادبی ، نثر ، کتاب ، نوشتن ، معلمان ، معلمان

خلاصه ماشینی:

"در نوشتۀ این نویسندگان و مترجمان نهمترادفی دیده می‌شود،نه تضمینی،نه استعاره‌ای و یاتشبیهی،اما به جرئت می‌توان گفت درک معنی ازنوشته‌های اینان بسیار دشوارتر از عبارت و صاف(به تصویر صفحه مراجعه شود)الحضره،درۀ نادره و سرفصل‌های کتابهای عصر صفویو نوشته‌های بعضی از متکلفان عصر قاجار است،چرا؟چون آن نویسندگان تربیت‌شدۀ زبان و ادب اینسرزمین بودند. خلاصه باید گفت که فارسی درس‌دادن معلمانیمانند بنده و بی‌توجهی دستگاهی که ما را بدون اختیارو فقط بخاطر استفاده از مزایای قانونی دیپلم به کارمی‌گمارد،مشخص نشدن مرز زبان از ادبیات،توجهنداشتن دبیرستانها و یا وزارت مسئول به زبان فارسی،آسان گرفتن آموختن زبان،ناآشنایی با اسلوبجمله‌بندی فارسی،پیروی از قاعده‌های صرفی و نحویزبانهای غیر فارسی در جمله‌بندی فارسی،ناتوانی ازریختن مفهوم در قالب ساده برای انتقال آن به دیگران،فارسی عصر ما را دشوار فهم کرده است تا آنجا که اگرکسی یا کسانی اندک آشنایی با زبان خارجی داشتهباشند هنگام خواندن بعضی کتاب‌هایی که از زبانبیگانه به فارسی ترجمه شده است،ترجیح می‌دهند بهمتن اصلی کتاب مراجعه کنند تا به ترجمۀ آن خوباگر کار بدین سان پیش رود چه خواهد شد؟ بیش از سی سال است کار ویراستاری،نخست دردانشگاه تهران و سپس در مرکز نشر دانشگاهی معمولشده،این کار خوبی است بدان شرط که اینویراستاری،خود ویراستاری دیگری نخواهد و دیگراینکه ویراستاری در حوزۀ محدودی اجرا می‌شود،پسبا دیگر کتاب‌ها و نوشته‌ها چه باید کرد؟ در سالهای اخیر که اندک‌اندک متوجه چنیننقیصه یا نقیصه‌ها شدند به فکر افتادند در دانشگاهدرسی به نام فارسی عمومی بگذارند."

صفحه: از 29 تا 31