Skip to main content
فهرست مقالات

اخبار فرهنگی و هنری ایران و جهان

(4 صفحه - از 38 تا 41)

کلید واژه های ماشینی : موزۀ، جغرافیا، سمینار، ایران، فیلم، فرهنگی، اسلامی، کاخ، اصفهان، گروه جغرافیای مؤسسۀ پژوهشهای اسلامی

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) اخبارفرهنگی و هنریایران و جهان سمینار جغرافیا در مشهد گروه جغرافیای مؤسسۀ پژوهشهای اسلامی آستانقدس رضوی،در اردیبهشت ماه سال جاری سمیناریسراسری برگزار کرد که در نوع خود ممتاز و بی‌نظیربود زیرا تاکنون جامعۀ جغرافیدانان ایران،گردهماییبزرگ و پرباری مانند این سمینار نداشته است. ادارۀ موزه‌های ایران در اختیار یک سازمان واحدنیست و از 61 موزۀ موجود،تنها 43 موزه در اختیاروزارت ارشاد اسلامی(اداره کل موزه‌ها)است که اسامیآنها در ذیل می‌آید: موزه‌ها و کاخ موزه‌های تابعۀ وزارت ارشاد اسلامی 1-موزۀ رضا عباسی-،پل سیدخندان 2-موزۀ هنرهای تزیینی-تهران،خیابانکریمخان زند 3-موزۀ فرش ایران-تهران،خیابان دکتر فاطمی 4-موزۀ آبگینه و سفالینه‌های ایران-تهران،خیابان قوام السلطنه 5-موزۀ هنرهای ملی ایران-تهران،میدانبهارستان،ساختمان وزارت ارشاد اسلامی 6-موزۀ نگارستان(تعطیل) 7-موزۀ خانه صبا(تعطیل) 8-موزۀ هنرهای معاصر ایران-تهران،خیابانکارگر شمالی 9-مجموعۀ فرهنگی آزادی-تهران،میدان آزادی 10-موزۀ رشت 11-موزۀ تبریز 12-موزۀ ارومیه 13-موزۀ میاندوآب(تعطیل)14-موزۀ خوی 16-موزۀ شوش(تعطیل)15-موزۀ آبادان(تعطیل) 17-موزۀ هفت‌تپه 18-موزۀ تخت جمشید 19-موزۀ پارس(شیراز)20-موزۀ ضرابخانه،کرمان 21-موزۀ مردمشناسی-حمام گنجعلیخان،کرمان 22-موزۀ صنعتی،کرمان 23-موزۀ خرم‌آباد،قلعۀفلک‌الافلاک 24-موزۀ یزد 25-موزۀ سقز 26-موزۀ سنندج 27-موزۀ قزوین 28-موزۀ زنجان (تعطیل)29-موزۀ باغ نادری مشهد 30-موزۀ طوس 31-موزۀ بوشهر(در حال تأسیس)32-موزۀ کاشان 33-موزۀ سنگ‌نبشتۀ گرگان(در حال راه‌اندازی) 34-موزۀ بوعلی«همدان»(در حال تأسیس) 35-موزۀ هنرهای زیبا(مجموعۀ فرهنگیسعدآباد)ادارۀ کل کاخها 36-کاخ موزۀ سبز (مجموعۀ فرهنگی سعدآباد)ادارۀ کل کاخها 37-کاخ موزۀ رجعت و عبرت(مجموعۀ فرهنگیسعدآباد)ادارۀ کل کاخها 38-کاخ موزۀ ملت(مجموعۀ فرهنگی سعدآباد)ادارۀ کل کاخها 39-موزۀ نظامی(مجموعۀ فرهنگی سعدآباد)ادارۀکل کاخها با همکاری ستاد مشترک 40-موزۀ مردمشناسی(مجموعۀ فرهنگی سعدآباد)ادارۀ کل کاخها،با همکاری ستاد مشترک 41-موزۀ تاریخ طبیعی(مجموعه فرهنگی سعدآباد)ادارۀ کل کاخها-با همکاری سازمان حفاظتمحیط زیست 42-کاخ اصلی نیاوران(در حال تأسیس) 43-کاخ صاحبقرانیه(در حال تأسیس) سایر موزه‌های ایران عبارتند از: 1-موزۀ ایران باستان 2-موزۀ کلیسای وانک(جلفای اصفهان)3-موزۀ مردمشناسی ایران 4-موزۀزمین‌شناسی 5-موزۀ تاریخ طبیعی 6-موزۀ سکۀبانک سپه 7-موزۀ کاخ گلستان(تعطیل)8-موزۀجواهرات بانک مرکزی ایران 9-کتابخانه و موزۀ ملک(آستانقدس رضوی)10-موزۀ تمبر(وزارت پستو تلگراف ایران)11-موزۀ مجلس شورای اسلامیایران 12-موزۀ گیاهان داروئی(دانشگاه داروسازیدانشگاه تهران)13-موزۀ علوم و فنون(در دست اقدام) 14-موزۀ استانقدس رضوی 15-موزۀ تاریخ طبیعیدانشگاه شیراز 16-موزۀ جانورشناسی دانشکدۀ کشاورزی کرج 17-موزۀ تاریخ طبیعی دانشکدۀ علوم دانشگاه تهران 18-مجموعۀ مؤسسۀ جانوران و نباتات و حشراتوزارت کشاورزی گروه پژوهش و برنامه‌ریزی ادارۀ کل موزه‌های وزارتارشاد اسلامی،در سال جاری اقدام به ترجمه،چاپ وانتشار جزواتی در مورد موزه و موزه‌داری کرده است کهعنوان بعضی از آنها به شرح زیر است: روش حفاظت نسخ خطی قدیمی،تأثیرزیانبار نور بر اشیاء موزه‌ای و اقدامات حفاظتی،حفاظت آثار چوبی،مستندسازی آثار هنری،روشحفاظت دست نبشته‌های روی برگ نخل،تأثیراتنوسان رطوبتی نسبی بر اشیاء موزه‌ای و اقداماتحفاظتی و حشرات موجود در موزه‌ها و روشمرمت مجسمه‌های سنگی(ساتپاماتریکا)."

صفحه:
از 38 تا 41