Skip to main content
فهرست مقالات

حقوق و تکالیف قانونی در روابط مالی زوجین با رویکرد فقهی و حقوقی مقاله

نویسنده:

چکیده:

زمینه و هدف: برخی حقوق و تکالیف مالی به‌موجب عقد ازدواج میان طرفین به وجود می‌آید که به‌نوعی تبیین کننده ساختار اقتصادی خانواده در نظام حقوقی ما می‌باشند. حقوق مالی زوجین درواقع تنظیم اقتدار دو طرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد و روش جمع‌آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‌ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته‌ها: واکاوی احکام فقهی ناظر به فقه خانواده، نیز حاکی از اهتمام شریعت اسلام به «حفظ خانواده و تحکیم بنیان آن» است. مهم‌ترین حقوق ناشی از زوجیت برای زن، حق مطالبه مهریه و نفقه، حق حبس و حق طلاق ناشی از شرط ضمن عقد نکاح است که در بعضی موارد اجرای این حقوق منجر به متضرر شدن زوج میشود. نتیجه‌گیری: زنی که قبل از تشکیل زندگی مشترک مهریه و نفقه خود را مطالبه می‌کند هر چند که از حق خود استفاده میکند ولی با این اقدام در صورت عدم تمایل زوج به تادیه آن، موجب تزلزل ارکان زندگی مشترک میشود و بدیهی است که با توجه به مشکلات اجتماعی ناشی از این امر، مراجع قانونی نیز باید تمهیداتی در نظر گیرند لکن به نظر میرسد تئوری سوء استفاده از حق در چنین مواردی قابل استناد باشد. از این رو، منع از سوء استفاده که با توجه به شان نزول آن ریشه در قاعده فقهی لاضرر دارد نیز مورد توجه است.

Background and Aim: Some financial rights and obligations arise from marriage between the parties, which in some way explain the economic structure of the family in our legal system. The financial rights of the couple are in fact aimed at regulating the authority of both parties to the marriage in the family and reflect the position of each couple in the power structure in the family. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: An analysis of the jurisprudential rulings on family jurisprudence also indicates the importance of Islamic law in "preserving the family and strengthening its foundation." The most important rights arising from marriage for a woman are the right to demand dowry and alimony, the right to imprisonment and the right to divorce arising from the condition of marriage, which in some cases the exercise of these rights leads to the loss of the husband. Conclusion: A woman who demands her dowry and alimony before starting a cohabitation, although she uses her right, but with this action, if the husband does not want to pay it, the foundations of the cohabitation will be shaken and it is obvious that due to the social problems caused by this, legal authorities should also take measures, but it seems that the theory of abuse of rights in such cases can be cited. Therefore, the prohibition of abuse, which is rooted in the harmless rule of jurisprudence due to its dignity, is also considered.

کلیدواژه ها:

حقوق ، تکالیف ، الزامات ، تقنین ، روابط مالی زوجین

financial relations of couples ، legislation ، rights ، Requirements ، Duties


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.